Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Tarievenwet brandstofheffingen milieu 1991

 

Artikel II
1
Indien deze wet in werking treedt op een later tijdstip dan 1 januari 1991 wordt vanaf het tijdstip van inwerkingtreding tot 1 januari 1992 het tarief van een heffing als bedoeld in artikel 61d, eerste lid, 61h, eerste lid, 61j, eerste lid, 61l, eerste en tweede lid, en 61n van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne verhoogd met de uitkomst van de volgende berekening: het aantal maanden in 1991 dat voor de inwerkingtreding van dat onderdeel is verstreken gedeeld door het aantal maanden in 1991 dat na de inwerkingtreding nog rest, vermenigvuldigd met het verschil tussen het tarief dat ingevolge de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, zoals deze luidt na die inwerkingtreding, geldt en het tarief dat voor die inwerkingtreding ingevolge de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne gold.
2
De uitkomst van de berekening wordt afgerond tot op twee decimalen, waarbij een bedrag kleiner dan 0,005 naar beneden en een bedrag gelijk aan of hoger dan 0,005 naar boven wordt afgerond.
3
In afwijking van het tweede lid wordt de uitkomst van de berekening van de verhoging van het tarief voor aardgas afgerond tot op vijf decimalen, waarbij een bedrag kleiner dan 0,000005 naar beneden en een bedrag gelijk aan of hoger dan 0,000005 naar boven wordt afgerond.
4
Indien deze wet op een later tijdstip na 1 januari 1991 in werking treedt, maakt Onze Minister vóór haar inwerkingtreding de met toepassing van het eerste, tweede en derde lid verhoogde tarieven in de Staatscourant bekend.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •