Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Uitvoeringswet EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH)

 

Wet van 16 mei 2007 tot uitbreiding en wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de uitvoering van EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH) en de overheveling van de bepalingen van de Wet milieugevaarlijke stoffen naar de Wet milieubeheer, alsmede daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten (Uitvoeringswet EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH))
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (PbEU L 396), alsmede Richtlijn 2006/121/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen teneinde deze aan te passen aan Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen (PbEU L 396) uit te voeren, en dat het wenselijk is de hiervoor noodzakelijke bepalingen op te nemen in de Wet milieubeheer en de bepalingen van de Wet milieugevaarlijke stoffen, gezien hun samenhang met de ter uitvoering van die verordening te stellen regels, over te hevelen naar de Wet milieubeheer;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Wet milieubeheer.]

Artikel II
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 6.]

Artikel III
[Wijzigt de Uitvoeringswet verdrag chemische wapens.]

Artikel IV
[Wijzigt de Wet op de economische delicten.]

Artikel V
[Wijzigt deze wet.]

Artikel VI
[Wijzigt deze wet.]

Artikel VII
Na de inwerkingtreding van artikel I, onder D, van deze wet berusten algemene maatregelen van bestuur voorzover deze berustten op de artikelen 24, 26, eerste lid, 32, tweede tot en met vierde lid, 34, derde lid, 35, vierde lid, 36, tweede lid, 37 en 39, tweede tot en met vierde lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen, zoals die artikelen luidden onmiddellijk voor het tijdstip van inwerkingtreding van dat onderdeel van deze wet, op de artikelen 1.1, elfde lid, 9.2.1.3, 9.2.2.1, 9.2.2.3, 9.2.3.1, derde en vierde lid, 9.2.3.2, 9.2.3.3, vierde lid, en 9.2.3.5 van de Wet milieubeheer.

Artikel VIII
1
Indien de aanvraag tot het geven van een beschikking is ingediend of het voornemen tot het geven van een beschikking krachtens wettelijk voorschrift aan degene tot wie de beschikking zal zijn gericht, is bekendgemaakt voor het tijdstip waarop deze wet met betrekking tot een zodanige beschikking in werking treedt, blijft het voor dat tijdstip ten aanzien van zodanige beschikkingen geldende recht van toepassing tot het tijdstip waarop de beschikking onherroepelijk is geworden.
2
Een vergunning of ontheffing, die voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onder D, van deze wet is verleend krachtens de Wet milieugevaarlijke stoffen dan wel na dat tijdstip met toepassing van het eerste lid, wordt, voorzover zij betrekking heeft op gedragingen waarvoor na dat tijdstip een vergunning of ontheffing krachtens artikel 9.2.1.4, 9.2.2.1, 9.2.2.6 of 9.2.2.7 van de Wet milieubeheer vereist is, gelijkgesteld met een vergunning, onderscheidenlijk ontheffing, verleend krachtens de betrokken bepaling van die titel.
3
Indien voor het tijdstip waarop artikel I, onder D, in werking treedt, een beschikking tot toepassing van bestuursdwang is gegeven dan wel een last onder dwangsom is opgelegd wegens overtreding van het bij of krachtens de Wet milieugevaarlijke stoffen bepaalde, blijft het voor dat tijdstip ten aanzien van een zodanige beschikking geldende recht van toepassing tot het tijdstip waarop die beschikking onherroepelijk is geworden.

Artikel IX
De Wet milieugevaarlijke stoffen wordt ingetrokken.

Artikel X
Ten aanzien van de voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel IX overeenkomstig artikel 3, onderscheidenlijk artikel 13, eerste lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen gedane kennisgevingen, onderscheidenlijk meldingen, en overeenkomstig artikel 14, eerste lid, of 15, eerste lid, van die wet verstrekte gegevens, blijven de bij of krachtens die wet gestelde regels, zoals die onmiddellijk voorafgaand aan dat tijdstip luidden, van toepassing tot het tijdstip waarop twee maanden na dat tijdstip datum zijn verstreken.

Artikel XI [Vervallen per 13-06-2008]

Artikel XII
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel XIII
Deze wet wordt aangehaald als: Uitvoeringswet EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH).
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ?s-Gravenhage, 16 mei 2007
Beatrix
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,J. M. Cramer
Uitgegeven de dertigste mei 2007
De Minister van Justitie ,
e
M. H. Hirsch Ballin