Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Uitvoeringswet Rechtsvorderingsverdrag 1905

 

Artikel 4
[1.] Om overeenkomstig de voorschriften van het verdrag een gerechtelijk of buitengerechtelijk stuk te doen mededeelen in een der Staten, waar het verdrag van kracht is, wordt het exploit gedaan op de wijze, aangegeven bij artikel 55, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, behoudens het bepaalde bij artikel 6 dezer wet, en met dien verstande, dat, indien het exploit een rechtsgeding betreft, te voeren of aanhangig voor den Hoogen Raad, het zal gedaan worden aan den officier van justitie bij de rechtbank te 's-Gravenhage; voor een gerechtshof, aan den officier van justitie ter plaatse waar de zetel is van dat gerechtshof; voor een kantonrechter, aan den officier van justitie bij de desbetreffende rechtbank.
[2.] Behalve de vereischten, bij het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering voor het exploit gesteld, zal daarbij worden vermeld het beroep of de maatschappelijke betrekking der partijen, zoomede het adres van dengene, aan wien de mededeeling wordt verlangd. Tevens wordt vermeld, dat het exploit overeenkomstig het verdrag moet worden medegedeeld, met opgave of verlangd wordt:
a
eenvoudige afgifte;
b
mededeeling in den vorm, die in het land van bestemming is voorgeschreven voor het verrichten van soortgelijke mededeelingen;
c
mededeeling, als sub b bedoeld, alléén voor het geval, dat eenvoudige afgifte niet mogelijk is; of
d
mededeeling in eenen bijzonderen, in het exploit duidelijk aan te geven vorm.
[3.] In elk der laatste drie gevallen is het exploit vergezeld van eene vertaling in eene der talen, bedoeld bij artikel 3 van het verdrag; wordt bij het exploit een afzonderlijk stuk beteekend, dan geldt hetzelfde omtrent dit stuk, zoo het niet in eene dier talen is gesteld. De vertaling moet voor overeenstemmend verklaard zijn door een beëedigd vertaler in het land van bestemming of door een beëedigd vertaler in Nederland.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •