Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Uitvoeringswet verdrag chemische wapens

 

Artikel 1
1
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a
verdrag: het op 13 januari 1993 te Parijs tot stand gekomen Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de produktie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens (Trb. 1993, 162);
b
stoffen: chemische elementen en hun verbindingen, zoals zij voorkomen in hun natuurlijke toestand of bij de produktie ontstaan, met inbegrip van de additieven die nodig zijn voor het behoud van de stabiliteit van het produkt en de onzuiverheden ten gevolge van het produktieprocédé;
c
giftige stoffen: stoffen die door hun fysische of chemische inwerking op levensprocessen van mensen en dieren de dood, tijdelijke functie-aantasting of blijvende schade kunnen veroorzaken;
d
voorlopers: chemische reagentia die zijn betrokken bij enigerlei stap in de produktie van een giftige stof, ongeacht de wijze van produktie, waartoe mede behoren hoofdbestanddelen van binaire of verscheidene bestanddelen bevattende chemische systemen;
e
chemische wapens:
1
giftige stoffen en hun voorlopers, die niet zijn bestemd voor doeleinden die ingevolge het verdrag zijn toegestaan, tenzij het betreft hoeveelheden die met die doeleinden niet in overeenstemming zijn;
2
munitie en andere inzetmiddelen, ontworpen om de dood of andere schade te veroorzaken door de toxische eigenschappen van giftige stoffen, die kunnen vrijkomen als gevolg van het gebruik van zodanige munitie en andere inzetmiddelen;
3
uitrusting ontworpen voor gebruik dat rechtstreeks verband houdt met het gebruik van munitie en andere inzetmiddelen;
f
inrichting: een inrichting als bedoeld in artikel 1.1, eerste en vierde lid, van de Wet milieubeheer;
g
fabriekscomplex, fabriek en eenheid: hetgeen daaronder wordt verstaan in afdeling I, onderdeel 6, van de Verificatiebijlage bij het verdrag;
h
produceren van stoffen: vormen van stoffen door middel van een chemische reactie;
i
verwerken van stoffen: toepassen van een fysisch proces, zoals de formulering, extractie en zuivering, waarbij de stoffen niet worden omgezet in andere stoffen;
j
verbruiken van stoffen: omzetten in andere stoffen door middel van een chemische reactie;
k
Communautair douanewetboek: verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PbEG L 302);
l
invoer: de plaatsing van goederen onder enige douaneregeling als bedoeld in artikel 4, onderdeel 16, onder a, d en f, van het Communautair douanewetboek, alsmede iedere handeling die daarop kennelijk rechtstreeks is gericht;
m
uitvoer: de plaatsing van communautaire goederen onder een douaneregeling als bedoeld in artikel 4, onderdeel 16, onder c, g en h, van het Communautair douanewetboek, alsmede iedere handeling die daarop kennelijk rechtstreeks is gericht;
n
internationale routine-inspectie: een inspectie als bedoeld in artikel VI, paragrafen 3, 4 en 5, van het verdrag ter verificatie van de naleving daarvan;
o
internationale uitdagingsinspectie: een inspectie als bedoeld in artikel IX, paragraaf 8, van het verdrag ter verificatie van de naleving daarvan;
p
internationaal inspectieteam: inspecteurs en inspectie-assistenten, door de Directeur-Generaal van de Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens belast met het verrichten van een internationale routine- of uitdagingsinspectie;
q
begeleidingsteam: de door Onze Minister tot begeleiding van het internationaal inspectieteam aangewezen ambtenaren;
r
Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken;
2
Voor de toepassing van de bij of krachtens deze wet ter zake van invoer gestelde regelen worden goederen als bedoeld in de artikelen 202, eerste lid, en 203, eerste lid, alsmede goederen met betrekking tot welke niet is voldaan aan enige verplichting of voorwaarde als bedoeld in artikel 204, eerste lid, van het Communautair douanewetboek, geacht te zijn geplaatst onder de douaneregeling, bedoeld in artikel 4, onderdeel 16, onder a, van dat wetboek.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •