Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wegenverkeerswet 1994

 

Artikel 126
1
De Dienst Wegverkeer houdt een register betreffende de afgifte van rijbewijzen.
2
In het kader van het register verwerkt de Dienst Wegverkeer gegevens omtrent de rijvaardigheid en geschiktheid van de aanvrager, omtrent de aanvraag van rijbewijzen, omtrent afgegeven rijbewijzen, omtrent de op het rijbewijs te vermelden getuigschriften van vakbekwaamheid en getuigschriften van nascholing, omtrent afgegeven certificaten als bedoeld in artikel 151g, vierde lid, de rijvaardigheid en geschiktheid van de aanvrager, de aanvraag van rijbewijzen, afgegeven rijbewijzen, omtrent rechterlijke uitspraken houdende ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen alsmede omtrent de gezondheid, voor zover die gegevens noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van deze wet en voor de handhaving van de bij of krachtens deze wet vastgestelde voorschriften.
3
Het verzamelen van gegevens als bedoeld in het tweede lid, geschiedt voor de volgende doeleinden:
a
voor een goede uitvoering van deze wet en
b
voor de handhaving van de bij of krachtens deze wet vastgestelde voorschriften.
4
De Dienst Wegverkeer mag strafrechtelijke gegevens, gegevens ter vaststelling van mogelijk strafbaar gedrag en gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag, verwerken voor zover dit verband houdt met de in het derde lid genoemde doeleinden.
5
Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels vastgesteld omtrent de inrichting en het beheer van het register.
6
Voor de toepassing van het tweede lid wordt onder rijbewijs mede verstaan een rijbewijs, afgegeven door het daartoe bevoegde gezag in een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen of in een andere Staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, waarvan de houder in Nederland woonachtig is.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •