Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

 

Artikel 2.1 Verruiming grondslag lagere regelgeving
1
De volgende algemene maatregelen van bestuur berusten met ingang van de dag van inwerkingtreding van de desbetreffende bepalingen van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen mede op de bij die maatregelen genoemde artikelen van die wet:
a
het Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998: artikel 2, zesde lid;
b
het Besluit afwijkende regels beperking export uitkeringen: artikel 45, derde lid;
c
het Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid en het Reglement justitiƫle jeugdinrichtingen: artikel 44, eerste lid;
d
het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990: artikel 8, tweede lid;
e
het besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken van 22 december 1972, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 65, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 772): artikel 73, derde lid;
f
het Boetebesluit socialezekerheidswetten: artikel 91, zevende lid;
g
het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten: artikelen 6, vierde lid, en 46, zesde lid;
h
het Besluit gelijkstelling loondagen Werkloosheidswet: artikel 15, elfde lid;
i
de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar: artikel 25, tweede en zevende lid;
j
de Regeling terugvordering geringe bedragen: artikel 77, zevende lid;
2
De volgende ministeriƫle regelingen berusten met ingang van de dag van inwerkingtreding van de desbetreffende bepalingen van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen mede op de bij die regelingen genoemde artikelen van die wet:
a
de regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 december 1997, nr. SV/WV/97/5281, houdende het aanwijzen van regelingen als bedoeld in artikel 7, onderdeel d, alsmede van gevallen als bedoeld in artikel 7a, onderdeel b, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stcrt. 249): de artikelen 9 en 11, derde lid;
b
de Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 maart 2003, nr. SV/V&V/03/18714, houdende bekendmaking van de landen waarin op grond van een verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie recht op een socialeverzekeringsuitkering kan bestaan (Stcrt. 64): artikel 45, tweede lid;
c
het Besluit incasso boeten en onverschuldigde betalingen werkgevers: artikel 79;
d
het Besluit Tica inzake betaling, terugvordering en tenuitvoerlegging van boeten en onverschuldigde betaalde uitkering: de artikelen 79 en 93, derde lid;
e
de regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 juni 1985, nr. 85/335, houdende regels met betrekking tot de betaalbaarstelling van uitkeringen op grond van de socialeverzekeringswetten door andere organen dan de SVB en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Stcrt. 123): artikel 67, zesde lid;
f
de regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 december 1986, nr. SZ/SVW/86/10693, houdende aanwijzing werkgever en uitzondering verzekeringsplicht Ziektewet, Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Werkloosheidswet (Stcrt. 251): artikel 11, derde lid;
g
de regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken van 16 september 1976, nr. 54344, houdende afwijkende regels omtrent de uitbetaling van de vakantie-uitkering: artikel 68, vierde lid;
h
de Regeling instroomcijfers WAO: artikel 40, eerste en vierde lid;
i
de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar: artikel 25, tweede en zevende lid;
j
de Regeling terugvordering geringe bedragen: artikel 77, zevende lid;
k
de Regeling vordering contante waarde van periodieke verstrekkingen: artikel 99, tweede lid;
l
de regeling van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 20 maart 1968, nr. 50645, houdende regels omtrent uitbreiding van de kring verzekering Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stcrt. 61): artikel 9.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •