Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

 

Artikel 2.8 Middelen tot dekking van de uitgaven van het Reïntegratiefonds
1
De middelen tot dekking van de uitgaven ten laste van het Reïntegratiefonds worden verkregen uit:
a
bijdragen uit het Arbeidsongeschiktheidsfonds, genoemd in artikel 112 van de Wet financiering sociale verzekeringen, het Algemeen Werkloosheidsfonds, genoemd in artikel 93 van die wet, het Uitvoeringsfonds voor de overheid, genoemd in artikel 106 van die wet en het Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten, genoemd in artikel 63 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;
b
de gelden die het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, ontvangt door terugvordering van onverschuldigd verstrekte of betaalde voorzieningen, kosten van voorzieningen, subsidies, loonsuppletie en inkomenssuppletie waar artikel 2.3 of 2.7 van deze wet, artikel 98b van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, artikel 76a van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten of artikel 129 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen op van toepassing zijn.
2
Bij ministeriële regeling worden de bijdragen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, en de onderlinge verhouding tussen de ten laste van de verschillende fondsen en de kas komende bijdragen, bedoeld in dat onderdeel, vastgesteld. Bij deze regeling kan worden bepaald dat in de middelen tot dekking van de uitgaven ten laste van het Reïntegratiefonds mede wordt voorzien door het Rijk en kunnen regels worden gesteld in verband met de besteding van die rijksbijdrage.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •