Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

 

Artikel 2.9 Uitgaven ten laste van het Reïntegratiefonds
1
Ten laste van het Reïntegratiefonds komen de door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, verstrekte of toegekende:
a
subsidies, bedoeld in de artikelen 16, 30, 33 en 33a van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten of overeenkomsten bedoeld in artikel 33 dan wel 33a, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten zoals die artikelen luidden op de dag voor het vervallen van die artikelen als gevolg van de inwerkingtreding van artikel 2.10;
b
voorzieningen, bedoeld in artikel 22 en 31 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten zoals die artikelen luidden op de dag voor het vervallen van die artikelen als gevolg van de inwerkingtreding van artikel 2.10;
c
toelagen, bedoeld in artikel 28 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten zoals dat artikel luidde op de dag voor het vervallen van dat artikel als gevolg van de inwerkingtreding van artikel 2.10, alsmede de op grond van enige wet over deze toelagen verschuldigde premies die niet op deze toelagen in mindering kunnen worden gebracht en de vergoeding, bedoeld in artikel 46 van de Zorgverzekeringswet;
d
inkomenssuppletie, bedoeld in artikel 29 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten zoals dat artikel luidde op de dag voor het vervallen van dat artikel als gevolg van de inwerkingtreding van artikel 2.10, alsmede de op grond van enige wet over deze suppletie verschuldigde premies die niet op deze suppletie in mindering kunnen worden gebracht en de vergoeding, bedoeld in artikel 46 van de Zorgverzekeringswet;
e
loonsuppletie, bedoeld in artikel 32 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten zoals dat artikel luidde op de dag voor het vervallen van dat artikel als gevolg van de inwerkingtreding van artikel 2.10, alsmede de op grond van enige wet over deze suppletie verschuldigde premies die niet op deze suppletie in mindering kunnen worden gebracht en de vergoeding, bedoeld in artikel 46 van de Zorgverzekeringswet;
f
uitkeringen, bedoeld in artikel 29b van de Ziektewet zoals dat artikel luidde op de dag voor inwerkingtreding van artikel 1.4, onderdeel G, waardoor dat artikel 29b wijzigt, alsmede de op grond van enige wet over deze uitkeringen verschuldigde premies die niet op deze uitkeringen in mindering kunnen worden gebracht en de vergoeding, bedoeld in artikel 46 van de Zorgverzekeringswet;
doch voor de duur en hoogte van die verstrekking of toekenning.
2
Tevens ten laste van het Reïntegratiefonds komen:
a
de reïntegratie-instrumenten die op grond van hoofdstuk IIB van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, hoofdstuk 3A van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, of hoofdstuk 4, paragraaf 2, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen na de dag van inwerkingtreding van artikel 2.10 van deze wet en voor de dag van inwerkingtreding van artikel 115 van de Wet financiering sociale verzekeringen zijn verstrekt;
b
het ziekengeld dat op grond van artikel 29b van de Ziektewet na de dag van inwerkingtreding van artikel 2.10 van deze wet en voor de dag van inwerkingtreding van artikel 100 van de Wet financiering sociale verzekeringen is verstrekt; en
c
vergoedingen aan gemeenten die worden overeengekomen ter uitvoering van artikel 14, eerste lid, van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten zoals dit artikel luidde op de dag voor het vervallen van dat artikel als gevolg van de inwerkingtreding van artikel 2.10;
d
subsidies of de kosten van overeenkomsten als bedoeld in artikel 2.7a.
3
Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels met betrekking tot het eerste en tweede lid worden gesteld.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •