Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet Stichting LOTT

 

Artikel 4
1
De stichting wordt bestuurd door de Raad van Bestuur, verder te noemen: de Raad, bestaande uit tenminste vijf en ten hoogste acht leden. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van de overeenkomsten bedoeld in artikel 291, lid 2, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
2
Lid, tevens voorzitter van de Raad, is de Directeur-Generaal van de Volksgezondheid.
3
De overige leden van de Raad worden benoemd als volgt:
a
de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur benoemt een ambtenaar van zijn departement tot lid van de Raad;
b
de Raad benoemt op voordracht van elk van de na te noemen organisaties één vertegenwoordiger tot lid;
c
de Raad kan op voordracht van andere organisaties, die door haar daartoe worden uitgenodigd, een vertegenwoordiger van elk van die organisaties tot lid benoemen.
4
De organisaties die een vertegenwoordiger kunnen voordragen om te worden benoemd tot lid van de Raad zijn:
*
de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, gevestigd te Utrecht;
*
de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, gevestigd te Amsterdam;
*
De Nationale Ziekenhuisraad, gevestigd te Utrecht;
*
de Vereniging van Directeuren Basisgezondheidsdiensten, gevestigd te Utrecht.
5
De Raad wijst uit zijn midden een vice-voorzitter en een penningmeester aan.
6
Benoeming tot lid van de Raad geschiedt voor een periode van tenminste twee en ten hoogste vier jaar. Zulks geldt niet voor de voorzitter die ambtshalve lid is van de Raad. Na afloop van de periode waarvoor zij zijn benoemd zijn gewezen bestuursleden terstond herbenoembaar.
7
De Raad stelt een huishoudelijk reglement vast binnen de door de statuten aangegeven grenzen.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •