Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet algemene bepalingen burgerservicenummer

 

Artikel 17
1
Bij algemene maatregel van bestuur, op voordracht van Onze Minister die het aangaat, kan worden bepaald dat bij of krachtens de maatregel aangewezen gebruikers of categorieën van gebruikers uitsluitend door tussenkomst van een bij de algemene maatregel van bestuur ingestelde sectorale berichtenvoorziening gebruik kunnen maken van de voorzieningen, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder c en d. De maatregel bepaalt wie met betrekking tot de sectorale berichtenvoorziening de verantwoordelijke is.
2
Bij de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid, kan tevens worden bepaald dat voor bij of krachtens de maatregel aangewezen gebruikers of categorieën van gebruikers een bevoegdheid of een verplichting geldt als bedoeld in artikel 15, derde lid.
3
De verantwoordelijke, bedoeld in het eerste lid, tweede volzin, levert de inlichtingen, bedoeld in artikel 14, alsmede de gegevens, bedoeld in artikel 15, eerste lid, door aan de gebruiker die door tussenkomst van de sectorale beheervoorziening de inlichtingen, onderscheidenlijk de gegevens, verzocht.
4
De artikelen 14 en 15, eerste lid, zijn van overeenkomstige toepassing op de verantwoordelijke, bedoeld in het eerste lid, tweede volzin.
5
De verantwoordelijke, bedoeld in het eerste lid, tweede volzin, gaat na of degene die door tussenkomst van de sectorale berichtenvoorziening toegang tot een voorziening als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder c of d, verlangt een krachtens het eerste lid aangewezen gebruiker is dan wel behoort tot een daartoe krachtens het eerste lid aangewezen categorie van gebruikers.
6
Bij of krachtens de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid, worden nadere regels gesteld met betrekking tot de inrichting, de instandhouding, de werking en de beveiliging van de sectorale berichtenvoorziening.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •