Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet algemene regels herindeling

 

Artikel 55
1
De raad van een gemeente waarvoor een verkiezing als bedoeld in artikel 52 wordt gehouden, zal bestaan uit het door gedeputeerde staten van de betrokken provincie met toepassing van artikel 8 van de Gemeentewet te bepalen aantal leden. Daartoe wordt het inwonertal van een gemeente bepaald aan de hand van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend gemaakte gegevens betreffende de bevolkingscijfers per 1 januari van het jaar waarin de verkiezing plaatsvindt.
2
De kandidaatstelling en de eventuele stemming geschieden op de dagen, door gedeputeerde staten met inachtneming van artikel J1 van de Kieswet te bepalen, met dien verstande dat de stemming voor de datum van herindeling plaatsvindt.
3
Gedeputeerde staten kunnen besluiten tot afwijking van de in de artikelen G 1, achtste lid, G 2, achtste lid, G 3, eerste lid, G 4, derde lid, en G 5, tweede lid, van de Kieswet bedoelde termijnen inzake registratie van aanduidingen van politieke groeperingen.
4
Indien het een nieuwe gemeente betreft worden bij de nummering van de kandidatenlijsten in afwijking van artikel I 14, eerste lid, eerste volzin, van de Kieswet eerst genummerd de lijsten van politieke groeperingen wier aanduiding was geplaatst boven een kandidatenlijst waaraan bij de laatstgehouden verkiezing van de raad van de gemeente die met de voorbereiding van de verkiezing is belast, een of meer zetels zijn toegekend.
5
Als kiesgerechtigden worden geacht te zijn geregistreerd degenen die als zodanig zijn geregistreerd in de in artikel 52 bedoelde bestaande onderscheidenlijk aan te wijzen gemeente, nadat daaraan zijn toegevoegd de personen die voorkomen op de ingevolge artikel 54, eerste lid, ontvangen opgaven zoals deze luiden na toepassing van het tweede lid van dat artikel, en daarvan zijn afgevoerd de personen die op de dag van kandidaatstelling als bedoeld in het tweede lid werkelijke woonplaats hebben in het deel der gemeente dat op de datum van herindeling naar een andere gemeente overgaat.
6
Het indelen in stemdistricten, het benoemen van de leden en de plaatsvervangende leden van de hoofdstembureaus en het benoemen van de leden en de plaatsvervangende leden van de stembureaus geschieden voor een door gedeputeerde staten te bepalen datum door burgemeester en wethouders van de in artikel 52 bedoelde bestaande onderscheidenlijk aan te wijzen gemeente. De benoeming van de leden en de plaatsvervangende leden van de hoofdstembureaus geschiedt, in afwijking van het bepaalde in artikel E8 van de Kieswet, voor een periode die eindigt op hetzelfde tijdstip als de eerste zittingsperiode van de nieuw gekozen raden der gemeenten.
7
Voor zover ingevolge enig wettelijk voorschrift medewerking moet worden verleend door de raad, door burgemeester en wethouders of door de burgemeester, geschiedt dit door de raad, burgemeester en wethouders of de burgemeester van de in artikel 52 bedoelde bestaande onderscheidenlijk aan te wijzen gemeente.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •