Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet arbeid mijnbouw Noordzee

 

Artikel 4
1
Dit artikel is van toepassing op werknemers op wie terzake van geneeskundige verzorging niet van toepassing is de Zorgverzekeringswet of enige daarmee overeenkomende wettelijke regeling van een lidstaat van de Europese Gemeenschappen, en op wier arbeidsovereenkomst het Nederlands arbeidsovereenkomstenrecht van toepassing is althans de dwingend rechtelijke bepalingen daarvan.
2
De werkgever is verplicht er op toe te zien dat een werknemer voldoende verzekerd is tegen het risico van kosten van
a
zijn geneeskundige verzorging en behandeling gedurende de arbeidsovereenkomst en
b
zijn voortgezette geneeskundige verzorging en behandeling gedurende ten hoogste 52 weken na het einde van de arbeidsovereenkomst.
3
Voor de toepassing van het tweede lid wordt onder voldoende verzekering verstaan een verzekering die, wat betreft de soort en de omvang van de verzekerde risico's, een dekking geeft die vergelijkbaar is met hetgeen daaromtrent bij of krachtens de Zorgverzekeringswet is bepaald. Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan nadere regelen stellen betreffende een zodanige verzekering.
4
Indien de werkgever zijn in de voorgaande leden bedoelde verplichting niet of niet voldoende is nagekomen, is hij jegens de werknemer aansprakelijk voor de in het tweede lid onder a en b genoemde kosten, indien en voorzover deze niet door verzekering zijn gedekt.
5
De werkgever die heeft voldaan aan zijn in het tweede lid bedoelde verplichting en daarvoor kosten heeft gemaakt, kan die kosten op het loon van de werknemer inhouden tot tot ten hoogste het bij of krachtens artikel 2, derde lid, van de Wet op de zorgtoeslag voor een verzekerde zonder partner vastgestelde percentage van het loon.
6
Van de bepalingen van dit artikel kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •