Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

 

Artikel 5 Jonggehandicapte
1
Jonggehandicapte is de ingezetene die:
a
op de dag waarop hij 17 jaar wordt, arbeidsongeschikt is;
b
na de in onderdeel a bedoelde dag arbeidsongeschikt wordt en in het jaar, onmiddellijk voorafgaande aan de dag, waarop de arbeidsongeschiktheid is ingetreden, gedurende ten minste zes maanden studerende was.
2
Als studerende wordt aangemerkt de persoon:
a
die studiefinanciering ontvangt op grond van de Wet studiefinanciering 2000;
b
die een financiële voorziening ontvangt als bedoeld in artikel 7.51, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
c
die een tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en de schoolkosten ontvangt op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;
d
voor wie de verzekerde in de zin van de Algemene Kinderbijslagwet kinderbijslag ontvangt op grond van artikel 7, tweede lid, onderdeel a, van die wet;
e
die, hoewel hij niet op grond van de onderdelen a tot en met d als studerende wordt aangemerkt, niettemin in verband met onderwijs of een beroepsopleiding lessen of stages volgt gedurende gemiddeld ten minste 213 klokuren per kwartaal, voor zolang hij de leeftijd van 30 jaar nog niet heeft bereikt.
3
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen ook andere dan de in het tweede lid bedoelde personen als studerende worden aangemerkt.
4
Bij ministeriële regeling kunnen nadere en zonodig afwijkende regels worden gesteld met betrekking tot het tweede lid, onderdeel e.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BG4976, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 07/3864
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  28-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Eiser heeft een stoornis in het autistisch spectrum. Hij zit op het regulier onderwijs en heeft een laptop aangevraagd, omdat zijn handschrift bij het snel schrijven van grote hoeveelheden tekst niet leesbaar is. Bovendien heeft hij een laptop nodig als agenda en “reminder” door in te plannen “piepmomenten”...
 •