Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet beheersing huisvestingsvoorzieningen k.o.-l.o.

 

Artikel 7
1
Indien toepassing van artikel 6 tot gevolg heeft dat een schoolgebouw door twee of meer bijzondere scholen wordt gebruikt, besluit de gemeenteraad op verzoek tot het treffen van voorzieningen die noodzakelijk zijn ter waarborging van de eigen richting van de desbetreffende scholen. Een schoolbestuur doet zodanig verzoek op de voet van artikel 50 van de Kleuteronderwijswet of artikel 72 van de Lager-onderwijswet 1920.
2
Indien toepassing van artikel 6 tot gevolg heeft dat een schoolgebouw door een bijzondere en een openbare school wordt gebruikt, besluit de gemeenteraad op verzoek van het schoolbestuur van de bijzondere school tot het treffen van de in het vorige lid bedoelde voorzieningen; ook kan de gemeenteraad eigener beweging daartoe besluiten teneinde te waarborgen dat ieders godsdienst of levensovertuiging wordt geƫerbiedigd.
3
Alvorens de gemeenteraad een besluit neemt als bedoeld in de vorige leden, treden burgemeester en wethouders in overleg met de betrokken schoolbesturen of het betrokken schoolbestuur. Tegen het besluit van de gemeenteraad kan elk van de betrokken schoolbesturen binnen dertig dagen nadat de beslissing schriftelijk te hunner kennis is gebracht, in beroep komen bij Onze minister. Deze beslist omtrent de te treffen voorzieningen. Het beroep heeft opschortende werking.
4
Indien en voor zover het besluit van de gemeenteraad, bedoeld in het eerste en tweede lid, bouwkundige voorzieningen omvat, is artikel 2, indien het een schoolgebouw van een openbare school betreft, of artikel 3, indien het een schoolgebouw van een bijzondere school betreft, van toepassing, tenzij Onze minister reeds ingevolge het derde lid omtrent die voorzieningen heeft beslist, in welk geval diens beslissing in de plaats treedt van de in de artikelen 2 en 3 bedoelde toestemming.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •