Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet beheersing huisvestingsvoorzieningen k.o.-l.o.

 

Artikel 8
1
Onze minister weigert de hem krachtens artikel 2, 3, 4 of 7 gevraagde toestemming indien hij van oordeel is dat:
a
de voorgenomen voorziening op grond van de hem ten dienste staande gegevens niet noodzakelijk is;
b
op andere wijze dan is gevraagd, redelijkerwijze in de behoefte aan huisvesting of ruimte ten behoeve van het onderwijs in lichamelijke oefening van de desbetreffende school kan worden voorzien doordat onder meer binnen redelijke afstand van de school bruikbare of bruikbaar te maken lokalen of andere ruimten, al dan niet met toepassing van artikel 6, kunnen worden beschikbaar gesteld.
2
De toestemming van Onze minister kan een kleiner aantal nieuw te bouwen of te verbouwen lokalen omvatten, dan wel geheel of gedeeltelijk worden verleend voor bouwkundige voorzieningen van andere aard dan in het verzoek is aangegeven. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden betreffende ingebruikneming of buitengebruikstelling van gebouwen en lokalen, alsmede betreffende het medegebruik van gymnastieklokalen en speellokalen.
3
Van de beslissing van Onze minister op een verzoek om toestemming wordt binnen 2 weken afschrift gezonden aan de verzoeker en in het geval, bedoeld in artikel 3, eveneens aan burgemeester en wethouders. Voor zover de beslissing van Onze minister afwijkt van hetgeen in het verzoek is aangegeven, worden de redenen voor die afwijking vermeld.
4
Indien drie maanden na ontvangst van een verzoek om toestemming daarop niet is beslist, wordt de toestemming geacht te zijn gegeven. Onze minister kan vóór het einde van deze termijn deze voor eenmaal met ten hoogste drie maanden verlengen, onder mededeling aan de verzoeker.
5
Alvorens Onze minister een beslissing neemt, die afwijkt van hetgeen in het verzoek is aangegeven, pleegt hij overleg met het college van burgemeester en wethouders en indien het verzoek een bijzondere school betreft eveneens met het schoolbestuur.
6
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regelen worden gegeven omtrent de toepassing van het eerste lid.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •