Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet belastingen op milieugrondslag

 

Artikel 32
Voor de toepassing van dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a
kolen: producten van de GN-codes 2701, 2702 en 2704;
b
brandstof: stof - met inbegrip van alle daaraan toegevoegde stoffen - dienende voor de verbranding met het doel de daarbij ontstane energie te benutten;
c
duaal gebruik: aanwenden van kolen zowel als verwarmingsbrandstof als voor andere doeleinden dan als motor- of verwarmingsbrandstof;
d
vervaardigen van kolen: elk handelen waarbij of waardoor kolen ontstaan;
e
inrichting: iedere plaats waar op grond van de bepalingen van dit hoofdstuk kolen onder schorsing van belasting mogen worden vervaardigd, mogen worden verwerkt, voorhanden mogen zijn, mogen worden ontvangen en mogen worden verzonden;
f
plaats voor tijdelijke opslag: plaats die als zodanig is goedgekeurd krachtens artikel 51, eerste lid, van het Communautair douanewetboek;
g
lidstaat: lidstaat van de Europese Unie;
h
derde land: elk ander grondgebied dan het grondgebied van de lidstaten zoals dat is omschreven in artikel 2 van richtlijn nr. 92/12/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 februari 1992 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop (PbEG L 76);
i
communautaire douaneregeling: communautaire douaneregeling als bedoeld in artikel 1a, eerste lid, onderdeel I, van de Wet op de accijns;
j
schorsing van belasting: stelsel waarin van kolen die worden vervaardigd, worden verwerkt, voorhanden zijn of worden vervoerd, op grond van de bepalingen van deze wet de belasting nog niet is geheven;
k
ondernemer: ondernemer in de zin van artikel 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968;
l
uitslag: brengen van kolen buiten een plaats die voor kolen als inrichting is aangewezen;
m
invoer: vanuit een derde land brengen van kolen in Nederland.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •