Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet bescherming persoonsgegevens

 

Artikel 1
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a
persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
b
verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;
c
bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;
d
verantwoordelijke: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of te zamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;
e
bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;
f
betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;
g
derde: ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;
h
ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt;
i
toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt;
j
Onze Minister: Onze Minister van Justitie;
k
het College bescherming persoonsgegevens of het College: het College als bedoeld in artikel 51;
l
functionaris: de functionaris voor de gegevensbescherming als bedoeld in artikel 62;
m
voorafgaand onderzoek: een onderzoek als bedoeld in artikel 31;
n
verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens;
o
verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •