Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet bescherming persoonsgegevens

 

Artikel 23
1
Onverminderd de artikelen 17 tot en met 22 is het verbod om persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16, te verwerken niet van toepassing voor zover:
a
dit geschiedt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene;
b
de gegevens door de betrokkene duidelijk openbaar zijn gemaakt;
c
dit noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte;
d
dit noodzakelijk is ter voldoening aan een volkenrechtelijke verplichting of
e
dit noodzakelijk is met het oog op een zwaarwegend algemeen belang, passende waarborgen worden geboden ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dit bij wet wordt bepaald dan wel het College ontheffing heeft verleend. Het College kan bij de verlening van ontheffing beperkingen en voorschriften opleggen.
2
Het verbod om persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16, te verwerken ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek is niet van toepassing voor zover:
a
het onderzoek een algemeen belang dient,
b
de verwerking voor het betreffende onderzoek of de betreffende statistiek noodzakelijk is,
c
het vragen van uitdrukkelijke toestemming onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost en
d
bij de uitvoering is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad.
3
Verwerkingen als bedoeld in het eerste lid, onder e, worden bij de Europese Commissie gemeld. Onze Minister wie het aangaat verricht de melding indien de verwerking bij wet is voorzien. Het College verricht de melding indien het voor de verwerking ontheffing heeft verleend.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •