Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie

 

Artikel 31
Deze wet wordt aangehaald als: Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 16 September 1954
juliana
De Minister van Justitie,
l
A. DONKER.
De Minister voor Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie,
a
C. DE BRUIJN.
De Minister van Economische Zaken,
j
ZIJLSTRA.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken,
a
A. VAN RHIJN.
De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening,
mansholt
De Minister van Financiën,
VAN DE KIEFT.
De Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting,
h
WITTE.
Uitgegeven de acht en twintigste September 1954.
De Minister van Justitie,
l
A. DONKER.
Bijlage bij de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie
1
Mededingingswet;
2
Postwet;
3
Telecommunicatiewet;
4
Overgangswet elektriciteitsproductiesector;
5
Tabakswet;
6
De artikelen 56, eerste lid, 59, eerste lid, 94, eerste lid, en 96, eerste lid, van de Wet personenvervoer 2000;
7
De artikelen 11, vijfde lid, 16, 60ac en 60ad van de Gaswet; Warenwet;
8
[vervallen;]
9
[vervallen;]
10
[vervallen;]
11
de Wet inzake de geldtransactiekantoren;
12
De Pensioenwet en Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet;
13
Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000;
12
De Pensioenwet en Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet;
13
Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000;
14
Wet verplichte beroepspensioenregeling;
15
Artikel VIII van de wet van 22 december 1999, (Stb. 592) tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet en enkele andere wetten onder meer met het oog op verbetering van het toezicht op de uitvoering van aanvullende pensioenregelingen, invoering van een verbod op uitstelfinanciering van pensioenaanspraken en verduidelijking van de regels inzake waarde-overdracht van pensioen en aanspraken op pensioen (wijziging PSW in verband met toezicht, verbod op uitstelfinanciering en waardeoverdracht);
16
De Wet toezicht accountantsorganisaties; Artikel 72, eerste lid, van de Wet kinderopvang; de Wet toezicht trustkantoren; De Spoorwegwet;
17
de Wet marktordening gezondheidszorg, voor zover het betreft beschikkingen van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in paragraaf 4 van hoofdstuk 6 van die wet; De artikelen 77h en 77i van de Elektriciteitswet 1998; Artikel 73, eerste lid, van de Meststoffenwet; Artikel 8.25f, eerste lid, en artikel 8.25g, eerste lid, van de Wet luchtvaart;
18
De Loodsenwet, met uitzondering van artikel 27f; De Wet handhaving consumentenbescherming; de Wet toezicht financiële verslaggeving; de Wet op het financieel toezicht; Artikel 90, eerste lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •