Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers

 

Artikel 25
1
Het buitengewoon pensioen van de weduwe en dat van een gewezen echtgenote eindigen voorts bij een volgend door haar gesloten huwelijk en wel met het einde van het kalenderkwartaal, in de loop waarvan het huwelijk is voltrokken. Indien de vrouw dan binnen dertien weken na het sluiten van dat huwelijk een verzoek daartoe indient bij de Raad, ontvangt zij als afkoopsom van haar buitengewoon pensioen een bedrag ineens van tweemaal het jaarbedrag van haar buitengewoon pensioen, verminderd met de bedragen, welke worden genoten krachtens in andere wettelijke regelingen voorkomende bepalingen van overeenkomstige strekking. Wordt een dergelijk verzoek niet gedaan, dan wordt aan de vrouw, indien haar hiervoren bedoeld huwelijk wordt ontbonden, op haar aanvrage door de Raad weder buitengewoon pensioen toegekend. Zouden haar echter ter zake van het latere huwelijk pensioen of andere inkomsten toekomen, als bedoeld in artikel 20, eerste lid, dan vindt deze wetsbepaling overeenkomstige toepassing. Het buitengewoon pensioen gaat dan weer in met de dag, volgende op die, waarop het huwelijk werd ontbonden, mits de aanvrage is ingediend binnen één jaar na de datum van ontbinding van het vorige huwelijk. Wordt de aanvrage later ingediend, dan gaat het buitengewoon pensioen in op de eerste dag, volgende op die, waarin de aanvrage is ingekomen.
2
Voor de berekening van de afkoopsom, bedoeld in het eerste lid, geldt als bedrag van het buitengewoon pensioen, het bedrag, waarop het pensioen zou zijn bepaald, zonder de vermindering, bedoeld in artikel 18, tweede lid, of artikel 19, tweede lid, welk bedrag wordt verminderd met de tijdelijke verhoging, bedoeld in artikel 18a .
3
Het bepaalde in de vorige leden is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de personen, bedoeld in artikel 14, derde lid, eerste volzin, onder a en b , alsmede ten aanzien van de moeder, de grootmoeder en de schoonmoeder van een overleden zeeman.
4
Indien de weduwe in het genot was van een garantietoeslag als bedoeld in artikel 28e , bedraagt de afkoopsom, bedoeld in het eerste lid, indien dat voor haar gunstiger is, vierentwintig maal het bedrag van de garantietoeslag, die zij genoot over de maand, voorafgaande aan de maand waarin dat volgende huwelijk heeft plaatsgevonden.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •