Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers

 

Artikel 28d
1
De pensioenbedragen, bedoeld in artikel 28b, eerste lid, onder a, zoals deze bedragen ingevolge het bepaalde bij of krachtens artikel 28a, zoals dit luidde vóór het in werking treden van dit artikellid, laatstelijk zijn herzien of worden herzien op basis van een indexcijfer der lonen op een dag, gelegen vóór die, waarop dit artikellid in werking treedt, worden met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit artikel verhoogd met 1 procent.
2
Het vorige lid blijft buiten toepassing, indien de pensioenbedragen in verband met het bepaalde in het tweede of derde lid van artikel 28a, zoals dit is komen te luiden op de dag van het in werking treden van dit artikel, met ingang van die dag zijn herzien of worden herzien. In dat geval worden de pensioenbedragen, zoals deze met ingang van de dag van het in werking treden van dit artikel in verband met het bepaalde in het tweede of derde lid van het in de vorige volzin bedoelde artikel 28a zijn herzien of worden herzien, met 1 procent verhoogd.
3
Indien het eerste lid of het tweede lid, tweede volzin, toepassing heeft gevonden, worden bedoeld met:
a
pensioenbedragen: de krachtens artikel 28b, eerste lid, onder a, verhoogde of verlaagde bedragen, vermeerderd met 1 procent;
b
grondslagen, welke voor de toepassing van artikel 11, tweede lid, gelden voor de verrekening van inkomsten met het buitengewoon pensioen: de krachtens artikel 28b, eerste lid, onder b, fictief herziene grondslagen, welke geacht worden te zijn vermeerderd met 1 procent;
c
de maxima, bedoeld in de artikelen 17, e, f en g, 18, eerste lid, en 19, eerste lid: de krachtens artikel 28b, eerste lid, onder c, fictief herziene maxima, welke worden geacht te zijn vermeerderd met 1 procent.
4
De pensioenbedragen alsmede de bedragen van de grondslagen en maxima, bedoeld in het derde lid, worden naar boven afgerond tot hele euro?s.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •