Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet documentatie vennootschappen

 

Artikel 3
1
In de registratie kunnen, met het oog op het in artikel 2, eerste lid, bedoelde doeleinde, gegevens worden opgenomen die afkomstig zijn van:
a
het ten behoeve van de verkrijging van een verklaring van geen bezwaar ingevulde aanvraagformulier;
b
het handelsregister;
c
de dossiers ten behoeve van de uitvoering van de artikelen 138, tiende lid, 50a, 53a, 248, tiende lid en 300a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
d
de in artikel 1, onderdeel g, van de Wet politiegegevens bedoelde bestuursorganen, voorzover het politiegegevens betreft;
e
openbare informatie.
2
Tevens kunnen in de registratie daartoe gegevens worden opgenomen, indien de daarop van toepassing zijnde wetgeving dat toestaat die afkomstig zijn van:
a
de Centrale Justitiële Documentatie;
b
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
c
Onze Minister van Financiën, voorzover het gegevens betreft die verwerkt worden door de rijksbelastingdienst;
d
de in artikel 1, onderdeel f, van de Wet politieregisters bedoelde bestuursorganen, voorzover het een politieregister betreft;
e
Onze Minister van Economische Zaken, voorzover het gegevens betreft die verwerkt worden door de Nederlandse mededingingsautoriteit, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Mededingingswet;
f
bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen bestuursorganen of diensten die met de opsporing van strafbare feiten of met het toezicht op financiële instellingen zijn belast;
g
het college van burgemeesters en wethouders van een gemeente, voorzover het bestanden betreft waarvan de gegevens worden verwerkt door de gemeentelijke dienst die is belast met de uitvoering van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.
3
Gegevens als bedoeld in het eerste lid, onder a, kunnen ook in de registratie worden opgenomen, indien op het verzoek tot afgifte van een verklaring van geen bezwaar afwijzend wordt beslist dan wel een verzoek tot afgifte van een verklaring van geen bezwaar wordt ingetrokken.
4
Op verstrekkingen uit het handelsregister als bedoeld in het eerste lid, onder b, aan de registratie is artikel 28, vierde lid, van de Handelsregisterwet 2007 van toepassing.
5
De gegevensverstrekking ingevolge het eerste lid, onder c, d en e en ingevolge het tweede lid, geschiedt kosteloos voorzover het overheidsorganen betreft, voorzover bij of krachtens de wet niet anders is bepaald.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •