Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet educatie en beroepsonderwijs

 

Artikel 2.2.6 Leerlinggebonden budget
1
Het bevoegd gezag van een instelling geeft aan Onze Minister een melding van een inschrijving van een deelnemer dan wel een melding van een deelnemer die reeds staat ingeschreven voor wie op basis van een beoordeling door een commissie voor de indicatiestelling als bedoeld in artikel 28c van de Wet op de expertisecentra, een leerlinggebonden budget voor een cluster als bedoeld in artikel 2, vierde lid, onder b, c of d, van de Wet op de expertisecentra beschikbaar is.
2
Onder beoordeling, bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan een beoordeling als bedoeld in artikel 2.2.5, tweede lid, juncto artikel 28c, eerste lid, onder a van de Wet op de expertisecentra alsmede een beoordeling als bedoeld in artikel 28c, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra ten behoeve van een leerling in de zin van de Wet op het primair onderwijs of de Wet op het voortgezet onderwijs waarvan de duur van de indicatiestelling niet is verstreken.
3
Indien sprake is van een eerste inschrijving bij een instelling van een deelnemer voor wie een leerlinggebonden budget beschikbaar is dan wel indien een dergelijk budget voor het eerst beschikbaar komt voor een deelnemer die al staat ingeschreven bij een instelling, wordt met ingang van de eerste dag van de maand volgend op de in het eerste lid bedoelde melding aan het bevoegd gezag ten behoeve van die deelnemer een leerlinggebonden budget verleend voor de duur of de resterende duur van de indicatiestelling tot een maximum van zeven jaren in het beroepsonderwijs.
4
Indien een deelnemer voor wie een leerlinggebonden budget beschikbaar is binnen de instelling verandert van leerweg, opleiding of opleidingsniveau, als bedoeld in artikel 7.2.2, tweede en derde lid, meldt het bevoegd gezag deze wijziging onverwijld aan Onze Minister. Met ingang van 1 augustus volgend op deze wijziging vervalt het oorspronkelijke leerlinggebonden budget en wordt een nieuw leerlinggebonden budget verleend voor de gewijzigde leerweg, de gewijzigde opleiding of het gewijzigde opleidingsniveau voor de duur of de resterende duur van de indicatiestelling totdat in totaal zeven jaren leerlinggebonden budget in het beroepsonderwijs voor de deelnemer is verstrekt.
5
Indien de deelnemer, nadat het derde lid is toegepast, beroepsonderwijs aan een andere instelling gaat volgen, wordt met ingang van de eerste dag van de maand volgend op de in het eerste lid bedoelde melding aan het bevoegd gezag voor de deelnemer een leerlinggebonden budget verleend voor de duur of de resterende duur van de indicatiestelling totdat in totaal zeven jaren leerlinggebonden budget in het beroepsonderwijs voor de deelnemer is verstrekt. De vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op een deelnemer die zich na uitschrijving opnieuw bij een instelling inschrijft en voor wie nog niet in totaal zeven jaren leerlinggebonden budget in het beroepsonderwijs is verstrekt.
6
Indien de deelnemer de instelling verlaat of niet langer een beroepsopleiding volgt, vervalt het leerlinggebonden budget met ingang van de eerste dag van de maand na de datum van het uitschrijven van de deelnemer.
7
Het leerlinggebonden budget wordt berekend op een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vastgestelde wijze.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •