Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet educatie en beroepsonderwijs

 

Artikel 9.1.7 Bestuursreglement
1
Het bevoegd gezag stelt een bestuursreglement vast. In het bestuursreglement worden ten minste vastgelegd:
a
de taken en bevoegdheden die het bevoegd gezag overdraagt aan het college van bestuur, indien het bevoegd gezag toepassing heeft gegeven aan artikel 9.1.5, eerste lid,
b
de richtlijnen voor de uitoefening van de aan het college van bestuur overgedragen taken en bevoegdheden, en
c
indien de instelling een of meer organisatorische eenheden omvat:
1
welke bevoegdheden het college van bestuur heeft overgedragen aan het bestuur van de desbetreffende eenheid, indien het college van bestuur toepassing heeft gegeven aan artikel 9.1.5, tweede lid,
2
de verhouding van het bestuur van de desbetreffende eenheid tot het bevoegd gezag, het college van bestuur of de centrale directie,
3
welke organisatorische eenheden de desbetreffende instelling omvat, en
4
welke beroepsopleidingen of opleidingen educatie in die organisatorische eenheden zijn ingesteld.
2
Indien de instelling organisatorische eenheden omvat, worden bij of krachtens het bestuursreglement de samenstelling en de werkwijze van het bestuur van de desbetreffende eenheid vastgesteld.
3
Het bevoegd gezag zendt het bestuursreglement, alsmede elke wijziging daarvan, zo spoedig mogelijk aan Onze Minister.
4
Indien de statuten van een bijzondere instelling de onderwerpen, bedoeld in het eerste lid, tweede volzin, onder a en b, regelen, kan het bevoegd gezag beslissen deze regeling niet op te nemen in het bestuursreglement.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •