Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet energiebesparing toestellen

 

Artikel 17
1
Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald, dat, ingeval aan artikel 6, derde lid, toepassing is gegeven of in andere bij die maatregel aangewezen categorieën van gevallen de krachtens artikel 11 aangewezen ambtenaren volgens bij of krachtens die maatregel gestelde regels aan de hand van een onderzoek van een deel, dat als steekproef is genomen uit een bij die maatregel omschreven groep van toestellen of installaties, kunnen vaststellen of die groep voldoet aan de bij die maatregel aangewezen eisen of voorschriften, gesteld krachtens de artikelen 2 of 6.
2
Bij een maatregel als in het eerste lid bedoeld kunnen tevens regels worden gesteld:
a
omtrent de mededeling of de openbaarmaking van de uitslag van een onderzoek, dat met toepassing van het krachtens het eerste lid bepaalde is verricht;
b
inhoudende, dat het degene onder wie alle tot de steekproef behorende toestellen of installaties zijn aangetroffen, is verboden nadat de steekproef is genomen, toestellen of installaties, behorende tot de krachtens het eerste lid omschreven groep, waartoe de steekproef behoort, af te leveren, zolang hem een mededeling als onder a bedoeld niet is gedaan.
3
Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat, ingeval met toepassing van het krachtens het eerste lid bepaalde wordt vastgesteld dat een groep niet aan de bij die maatregel aangewezen eisen of voorschriften, bedoeld in het eerste lid, voldoet:
a
volgens bij die maatregel gestelde regels aan de betrokkene of de betrokkenen de gelegenheid wordt geboden om tegenbewijs te leveren;
b
de desbetreffende groep of een deel daarvan niet mag worden afgeleverd alvorens ten aanzien daarvan de maatregelen zijn genomen, die bij of krachtens die maatregel zijn voorgeschreven;
c
in de bij de maatregel aangewezen gevallen er geen sprake is van een strafbaar feit wegens overtreding van het krachtens de artikelen 2 of 6 bepaalde.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •