Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet explosieven voor civiel gebruik

 

Artikel 7
1
De CE-markering mag uitsluitend op explosieven worden aangebracht, onderscheidenlijk:
a
1
indien het desbetreffende type blijkens een verklaring van EG-typeonderzoek overeenkomstig de in bijlage II, module B, bij richtlijn nr. 93/15/EEG beschreven procedure is goedgekeurd;
2
zolang de vervaardiging van de desbetreffende explosieven geschiedt met inachtneming van, naar keuze van de fabrikant, een van de vier in bijlage II bij richtlijn nr. 93/15/EEG beschreven procedures onder de modules C tot en met F, en
3
zolang wordt voldaan aan de in het kader van de onder a en b bedoelde procedures op de fabrikant, diens in de gebieden waarop het Verdrag betreffende de Europese Unie van toepassing is of andere gebieden waarop de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van toepassing is gevestigde gemachtigde dan wel de persoon die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen van de desbetreffende explosieven, rustende verplichtingen;
b
1
indien de betrokken explosieven blijkens een verklaring van overeenstemming overeenkomstig de in bijlage II, module G, bij richtlijn nr. 93/15/EEG beschreven procedure zijn goedgekeurd en zijn voorzien van het onder bijlage II, module G, punt 2, bedoelde identificatiesymbool;
2
zolang de vervaardiging van deze explosieven geschiedt met inachtneming van de onder module G beschreven procedure en
3
zolang door de fabrikant wordt voldaan aan de in het kader van module G op hem rustende verplichtingen.
2
De CE-markering is zichtbaar, gemakkelijk leesbaar en onuitwisbaar op de explosieven aangebracht of, indien markering hierop niet mogelijk is, op overeenkomstige wijze op een op de explosieven bevestigde plaat, op een zodanige wijze dat deze plaat slechts eenmalig te gebruiken is. In geval geen van de in de eerste volzin bedoelde methoden bruikbaar is, dient de CE-markering op de wijze als bedoeld in de eerste volzin op de verpakking van de explosieven te worden aangebracht.
3
Indien de in het eerste lid, onder a, 2°, bedoelde keuze is gemaakt voor:
a
module C, dient het onder bijlage II, module C, punt 1, bedoelde identificatiesymbool tijdens het fabricageproces te worden aangebracht;
b
module D of E, dient de CE-markering vergezeld te gaan van het onder bijlage II, module D, punt 1, onderscheidenlijk bijlage II, module E, punt 1, bedoelde identificatiesymbool, of
c
module F, wordt het onder bijlage II, module F, punt 4.2, bedoelde identificatiesymbool aangebracht.
4
De CE-markering geeft tevens aan dat explosieven, die onder de reikwijdte van richtlijn nr. 93/15/EEG vallen, vermoed worden te voldoen aan andere mede van toepassing zijnde richtlijnen en de Nederlandse regelingen ter implementatie daarvan die ook voorzien in het aanbrengen van dit teken.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •