Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet financiering sociale verzekeringen

 

Artikel 90 Inkomsten en uitgaven AFBZ
1
Ten gunste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten komen:
a
de premie voor de algemene verzekering bijzondere ziektekosten;
b
de inkomsten, die in verband met de algemene verzekering bijzondere ziektekosten voortvloeien uit internationale overeenkomsten;
c
de bijdragen in de kosten van zorg die op grond van artikel 6, vierde lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten worden betaald door of namens de verzekerde, dan wel, in voorkomend geval, door het krachtens een wettelijke regeling tot betaling van zodanige bijdragen bevoegde orgaan dat uitkeringen of pensioenen uit hoofde van die regeling aan die verzekerde betaalbaar stelt;
d
de bijdragen in de kosten van de heffingskortingen, bedoeld in artikel 15;
e
een rijksbijdrage als bedoeld in artikel 14, tweede lid.
2
Uit het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten worden betaald:
a
de gehele of gedeeltelijke kosten van de algemene verzekering bijzondere ziektekosten en uitkeringen als bedoeld in artikel 3.1.2 van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet;
b
de uitgaven voor deze verzekering, voortvloeiende uit overeenkomsten, waaronder begrepen internationale overeenkomsten;
c
de uitgaven die in verband met die verzekering voortvloeien uit enige andere wettelijke regeling dan de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;
d
bijdragen aan Onze Minister van Justitie in verband met diens financiƫle verantwoordelijkheid bedoeld in artikel 6, vijfde lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;
e
bijdragen aan Onze Minister van Defensie op grond van artikel 7, derde lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;
f
uitgaven ten behoeve van subsidies, verstrekt op grond van artikel 44 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;
g
de uitgaven, bedoeld in artikel 10, vierde lid, van de Wet op de orgaandonatie.
3
Uit het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten kunnen middelen worden gebruikt voor het vormen en in stand houden van een reserve. Bij ministeriƫle regeling kunnen door Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in overeenstemming met Onze Minister, met betrekking tot de vorige volzin nadere regels worden gesteld.
4
Onverminderd het bepaalde krachtens artikel 15 wordt jaarlijks aan het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten een bijdrage verleend voor de uitvoering van de Regeling Ziekenfondsraad Abortusklinieken 1992 dan wel de regeling die op grond van artikel 44 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter vervanging van die regeling is vastgesteld. Op de bijdrage worden voorschotten verleend. De bijdrage voor enig jaar is gelijk aan het saldo van de uitgaven en ontvangsten in het desbetreffende jaar met betrekking tot de uitvoering van de bedoelde regeling, voorzover door Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aanvaard. Het College zorgverzekeringen neemt een specificatie van de ontvangsten en uitgaven op in de jaarrekening, bedoeld in artikel 45 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt de bijdrage uiterlijk drie maanden na ontvangst van de jaarrekening vast.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •