Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet geluidhinder

 

Artikel 5
1
Indien toepassing wordt gegeven aan artikel 2, tweede lid, onder b, zijn afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing op de voorbereiding van de beschikking op de aanvraag om een vergunning. Artikel 8.7 van de Wet milieubeheer is van overeenkomstige toepassing.
2
De vergunning kan slechts in het belang van het voorkomen of beperken van geluidhinder worden geweigerd.
3
Aan een vergunning kunnen in het belang van het voorkomen of beperken van geluidhinder voorschriften worden verbonden. De voorschriften kunnen voor zover bij de maatregel niet anders is bepaald, de verplichting inhouden te voldoen aan door bestuursorganen die bij het voorschrift zijn aangewezen, in het belang van het voorkomen of beperken van geluidhinder gestelde nadere eisen. Bij het stellen van zodanige eis wordt tevens het tijdstip bepaald, waarop ten aanzien van die eis de verplichting ingaat.
4
Voor zover zulks bij algemene maatregel van bestuur is bepaald, kan de vergunning worden gewijzigd en ingetrokken.
5
Intrekking kan slechts geschieden:
a
indien de vergunning niet wordt nageleefd, of
b
indien het toestel ontoelaatbare geluidhinder veroorzaakt en wijziging of aanvulling van de aan de vergunning verbonden voorschriften redelijkerwijs geen oplossing kan bieden.
6
Op de voorbereiding van een wijziging van een vergunning of intrekking van een vergunning op de grond, bedoeld in het vijfde lid, onder b, zijn afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing. Artikel 8.7 van de Wet milieubeheer is van overeenkomstige toepassing.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •