Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

 

Artikel 128 Besluiten na een communautaire maatregel tot opneming
1
Het college besluit ambtshalve volgens bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels tot wijziging, verlenging of intrekking van besluiten, als bedoeld in de artikelen 28, 49, 122 tot en met 126 met betrekking tot de termijn van toelating, indien bij communautaire maatregel een besluit is genomen tot opneming van de in het gewasbeschermingsmiddel, onderscheidenlijk in de biocide, werkzame stof in bijlage I bij richtlijn 91/414/EEG, onderscheidenlijk in bijlage I, IA of IB bij richtlijn 98/8/EG.
2
Het college bepaalt bij zijn wijzigingsbesluit bedoeld in het eerste lid, ambtshalve een termijn voor de indiening van een aanvraag als bedoeld in artikel 23, eerste lid, voor een gewasbeschermingsmiddel, onderscheidenlijk in artikel 44, eerste lid, voor een biocide.
3
Het college kan een termijn voor de indiening van een aanvraag als bedoeld in het tweede lid, op aanvraag of ambtshalve opnieuw wijzigen of verlengen tot een bij de in het eerste lid genoemde communautaire maatregel bepaalde uiterste termijn van herbeoordeling van een toegelaten gewasbeschermingsmiddel of biocide. Het verstrijken van de uiterste termijn van herbeoordeling van een toegelaten gewasbeschermingsmiddel of biocide leidt van rechtswege tot intrekking van de toelating.
4
Besluiten tot wijziging, verlenging of intrekking als bedoeld in het eerste tot en met derde lid, worden genomen binnen de termijn opgenomen bij de communautaire maatregel, bedoeld in het eerste lid, alsmede met in achtneming van de binnen die termijn toe te passen voorwaarden.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •