Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

 

Artikel 141 Citeertitel
Deze wet wordt aangehaald als: Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te Lech, 17 februari 2007
Beatrix
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit , G. Verburg
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer , J. M. Cramer
Uitgegeven de tiende april 2007
De Minister van Justitie ,
e
M. H. Hirsch Ballin
Inhoudsopgave
CONSIDERANS
1
HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN
1
Artikel 1 Definities
1
Artikel 2 Mededeling van communautaire maatregelen
4
HOOFDSTUK 2. HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN
4
Artikel 3 College
4
Artikel 4 Taken college
4
Artikel 5 Samenstelling college
5
Artikel 6 Andere functies
5
Artikel 7 Secretariaat
5
Artikel 8 Reglement college
5
Artikel 9 Personeel secretariaat
6
Artikel 10 Tarieven
6
Artikel 11 Inkomsten
7
Artikel 12 Verantwoording
7
Artikel 13 Informatieverstrekking
8
Artikel 14 Beleidsregels
8
Artikel 15 Bekendmaking
8
Artikel 16 Taakverwaarlozingsregeling
8
Artikel 17 Gegevensbeveiliging
9
HOOFDSTUK 3.?ALGEMENE VERBODEN
9
Artikel 18 Zorgplicht
9
Artikel 19 Verbod op de markt brengen en voorhanden hebben werkzame stoffen
9
Artikel 20 Verbod op de markt brengen gewasbeschermingsmiddelen en biociden
9
Artikel 21 Uitzonderingen op verboden
9
Artikel 22 Verbod op handelen in strijd met gebruiksvoorschriften
9
HOOFDSTUK 4. GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN
10
• 1. Algemene bepalingen
10
Artikel 23 Procedure
10
Artikel 24 De aanvrager
10
Artikel 25 De aanvraag
11
Artikel 26 Proeven op gewervelde dieren
11
Artikel 27 Gegevensbescherming
11
• 2. De toelatingsprocedure
12
Artikel 28 Toelatingsvoorwaarden
12
Artikel 29 Voorschriften
13
• 3. Bijzondere vormen van toelating
14
Artikel 30 Toepasselijkheid paragrafen 1 en 2
14
Artikel 31 Vereenvoudigde uitbreidingstoelating
14
Artikel 32 Afgeleide toelating
15
Artikel 33 Parallelle toelating
15
Artikel 34 Voorlopige toelating
15
Artikel 35 Toelating op aanvraag van Onze Minister
16
Artikel 36 Wederzijdse erkenning van de toelating
16
• 4. Vrijstelling
17
Artikel 37 Proeven
17
Artikel 38 Bedreiging plantaardige productie
17
• 5. Verandering van besluiten en informatieplicht
18
Artikel 39 Verlenging
18
Artikel 40 Tijdelijk beperken of verbieden
18
Artikel 41 Wijziging of intrekking
18
• 6. Bekendmaking en openbaarmaking
19
Artikel 42 Bekendmaking
19
Artikel 43 Openbaarmaking en vertrouwelijkheid
20
HOOFDSTUK 5. BIOCIDEN
21
• 1. Algemene bepalingen
21
Artikel 44 Procedure
21
Artikel 45 De aanvraag
21
Artikel 46 Proeven op gewervelde dieren
21
Artikel 47 Gegevensbescherming
22
• 2 De toelatingsprocedure
23
Artikel 48 Biociden die niet volgens een toelatingsprocedure worden beoordeeld
23
Artikel 49 Toelatingsvoorwaarden
23
Artikel 50 Voorschriften
24
• 3. Bijzondere vormen van toelating
25
Artikel 51 Toepasselijkheid paragrafen 1 en 2
25
Artikel 52 Afgeleide toelating
25
Artikel 53 Parallelle toelating
25
Artikel 54 Voorlopige toelating
25
Artikel 55 Toelating op aanvraag van Onze Minister
26
Artikel 56 Wederzijdse erkenning van de toelating
26
• 4. De registratieprocedure
27
Artikel 57 Toepasselijke procedure
27
Artikel 58 Voorwaarden
27
Artikel 59 Aanvraag
27
Artikel 60 Wederzijdse erkenning registratie
28
Artikel 61 Weigering van wederzijdse erkenning registratie
28
• 5 De Kaderformulering en de basisstof
28
Artikel 62 De kaderformulering
28
Artikel 63 De basisstof
28
• 6. Vrijstelling
29
Artikel 64 Proeven
29
Artikel 65 Niet op andere wijze te bestrijden gevaar
29
• 7. Verandering van besluiten en informatieplicht
30
Artikel 66 Verlenging
30
Artikel 67 Tijdelijk beperken of verbieden
30
Artikel 68 Wijziging of intrekking
30
• 8. Bekendmaking en openbaarmaking
31
Artikel 69 Bekendmaking
31
Artikel 70 Openbaarmaking en vertrouwelijkheid
31
HOOFDSTUK 6. HANDEL EN GEBRUIK
32
• 1. Handel en opslag
32
Artikel 71 Bewijs van vakbekwaamheid
32
Artikel 72 Aanprijzing
33
Artikel 73 Op de markt brengen voor vakbekwame gebruikers
33
Artikel 74 Invoer en doorvoer
33
Artikel 75 Nadere regelgeving op de markt brengen
34
• 2. Gebruik
34
Artikel 76 Bewijs van vakbekwaamheid
34
Artikel 77 Legitimatie
35
Artikel 78 Geïntegreerde bestrijding en juist gebruik
35
Artikel 79 Goede praktijken
35
Artikel 80 Toepassingsmethoden, -technieken en -materialen
35
Artikel 81 Vergunning tot toepassing
35
HOOFDSTUK 7. TOEZICHT EN HANDHAVING
36
Titel 1. Algemeen
36
• 1. Toezicht op de naleving
36
Artikel 82 Aanwijzing toezichthouders
36
Artikel 83 Regels over monsterneming
36
Artikel 84 Binnentreden woningen
36
• 2. Bestuursrechtelijke handhaving
36
Artikel 85 Intrekking bewijs van vakbekwaamheid of vergunning
36
Artikel 86 Bestuursdwang
36
Artikel 87 Stillegging van activiteiten
37
• 3. Civielrechtelijke handhaving
37
Artikel 88 Verhalen schade
37
Titel 2. Bestuurlijke boetes
37
• 1. Bevoegdheid
37
Artikel 89 Begripsbepalingen
37
Artikel 90 Bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete
38
Artikel 91 Geen straf zonder schuld
38
Artikel 92 Ne bis in idem
38
Artikel 93 Verhouding tot strafvervolging
38
Artikel 94 Afstemming met openbaar ministerie
38
Artikel 95 Vervallen van de bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete
39
• 2. Hoogte bestuurlijke boete
39
Artikel 96 Proportionaliteit en evenredigheid
39
Artikel 97 Boetemaxima
39
• 3. De procedure
39
Artikel 98 Boeterapport
39
Artikel 99 Recht op inzage
40
Artikel 100 Zienswijze overtreder
40
Artikel 101 Zwijgrecht
40
Artikel 102 Beslistermijn
40
Artikel 103 Beschikking
41
• 4. Betaling
41
Artikel 104 Betaling
41
Artikel 105 Uitstel van betaling
41
Artikel 106 Verzuim
41
Artikel 107 Aanmaning
41
Artikel 108 Invordering bij dwangbevel
42
Artikel 109 Geen zienswijze bij aanmaning en dwangbevel
42
Artikel 110 Bekendmaking dwangbevel
42
HOOFDSTUK 8. OVERIGE BEPALINGEN
43
• 1. Algemeen verbindend verklaring
43
Artikel 111 Verzoek tot algemeen verbindend verklaring
43
Artikel 112 Besluit tot algemeen verbindend verklaring
43
Artikel 113 Ontheffing
43
Artikel 114 Intrekking
44
Artikel 115 Naleving
44
Artikel 116 Onderzoek door Onze Minister
44
• 2. Implementatie
44
Artikel 117 Begripsbepaling
44
Artikel 118 Wettelijke basis voor implementatie
45
• 3. Beroepen
45
Artikel 119 Beroep
45
• 4. Bevoegdheden ministers
45
Artikel 120 Bevoegdheden andere ministers
45
HOOFDSTUK 9. BEPALINGEN IN VERBAND MET BIJLAGE I BIJ RICHTLIJN 91/414/EEG EN BIJLAGEN I, IA OF IB BIJ RICHTLIJN 98/8/EG
46
• 1. Algemene bepalingen
46
Artikel 121 Aanvragen voor besluiten inzake middelen met bestaande werkzame stoffen
46
• 2. Bepalingen inzake nog niet in bijlage I bij richtlijn 91/414/EEG en bijlagen I, IA of IB bij richtlijn 98/8/EG opgenomen werkzame stoffen
47
Artikel 122 Besluiten inzake van rechtswege toegelaten middelen
47
Artikel 123 Besluiten inzake een dringend vereist gewasbeschermingsmiddel of biocide
47
Artikel 124 Besluiten inzake gewasbeschermingsmiddelen of biociden waarvan de werkzame stoffen zijn opgenomen in de vierde fase van het werkprogramma of zijn bestemd voor biologische landbouw
47
Artikel 125 Besluiten inzake gewijzigde samenstelling van een gewasbeschermingsmiddel of biocide
48
Artikel 126 Besluiten inzake vereenvoudigde uitbreidingstoelating van biociden
48
• 3. Overgangsbepalingen in verband met de opneming of niet opneming van werkzame stoffen bij richtlijn 91/414/EEG en richtlijn 98/8/EG
49
Artikel 127 Besluiten na een communautaire maatregel tot niet opneming
49
Artikel 128 Besluiten na een communautaire maatregel tot opneming
49
HOOFDSTUK 10. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
50
• 1. Overgangsbepalingen
50
Artikel 129 Overgangsrecht toelatingen, registraties, vrijstellingen, ontheffingen en uitzonderingen
50
Artikel 130 Overgangsrecht register, aanvragen, bezwaarschriften en beroepen
50
• 2. Wijzigingsbepalingen
51
Artikel 131 Wijziging WED
51
Artikel 132 Wijziging bijlage Awb
52
Artikel 133 Wijziging bijlage Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie
52
Artikel 134 Wijziging Diergeneesmiddelenwet
52
Artikel 135 Wijziging Flora- en faunawet
52
Artikel 136 Wijziging Wet milieubeheer
52
Artikel 137 Wijziging Wet milieugevaarlijke stoffen
52
• 3. Slotbepalingen
52
Artikel 138 Verslag ten behoeve van het parlement
52
Artikel 139 Intrekking Bestrijdingsmiddelenwet 1962 en wijzigingswetten
53
Artikel 140 Inwerkingtreding
53
Artikel 141 Citeertitel
53


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •