Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

 

Artikel 61 Weigering van wederzijdse erkenning registratie
1
Het college weigert voorlopig de registratie van een biocide met een gering risico die door een andere lidstaat van de Europese Unie is geregistreerd, indien de biocide niet aan de krachtens artikel 58 gestelde voorwaarden voldoet.
2
Bij een voorlopige weigering als bedoeld in het eerste lid stelt het college de bevoegde autoriteit van de in het eerste lid bedoelde andere lidstaat onmiddellijk in kennis van zijn bezwaren. Het college tracht met voornoemde bevoegde autoriteit binnen een termijn van ten hoogste 90 dagen tot overeenstemming te komen.
3
Na afloop van de termijn, genoemd in het tweede lid, stelt het college de aanvrager, de Commissie van de Europese Gemeenschappen en de andere lidstaten van zijn voornemen tot weigering van de registratie in kennis met de naam en specificaties van de biocide alsmede de redenen van het voornemen tot weigering van de registratie.
4
Bij een voorlopige weigering als bedoeld in het eerste lid, stelt het college de aanvrager, de Commissie van de Europese Gemeenschappen en de andere lidstaten daarvan in kennis met de naam en specificaties van de biocide alsmede de redenen van het voornemen tot weigering van de registratie.
5
Indien de Commissie van de Europese Gemeenschappen of de Raad van de Europese Unie een communautaire maatregel heeft genomen naar aanleiding van een kennisgeving van het college als bedoeld in het derde lid of een kennisgeving van een autoriteit van een andere lidstaat, deelt Onze Minister aan het college mede of er redenen zijn om in afwijking van de communautaire maatregel de biocide voorlopig te registreren, registratie te weigeren, de registratie te beperken of in te trekken.
6
Het college registreert, weigert te registreren, beperkt een registratie of trekt een registratie in na een procedure als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid, ingevolge daartoe door de Commissie van de Europese Gemeenschappen of de Raad van de Europese Unie genomen communautaire maatregelen, overeenkomstig de mededeling van Onze Minister, bedoeld in het vijfde lid.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •