Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

 

Artikel 64 Proeven
1
Het college kan op aanvraag vrijstelling verlenen van de verboden, bedoeld in de artikelen 19 en 20, voor een biocide met betrekking tot een proef of experiment voor onderzoek of ontwikkelingsdoeleinden, indien de proef of het experiment naar het oordeel van het college onder gecontroleerde omstandigheden en voor beperkte hoeveelheden en oppervlakten wordt uitgevoerd.
2
De aanvrager verstrekt het college alle beschikbare gegevens op grond waarvan de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van mens en dier alsmede het effect op het milieu kunnen worden beoordeeld.
3
Het college besluit niet tot vrijstelling indien de voorgenomen proef of het voorgenomen experiment schadelijke gevolgen voor de gezondheid van mens en dier of onaanvaardbare nadelige effecten op het milieu kan hebben zonder dat deze gevolgen of effecten onder het stellen van voorschriften voorkomen kunnen worden.
4
Het college kan aan een vrijstelling voorschriften verbinden en verbindt aan een vrijstelling in ieder geval voorschriften die de aanvrager verplichten gegevens bij te houden en zonodig aan het college te verstrekken alsmede voorschriften die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van gemeenschappelijke voorwaarden als bedoeld in artikel 17, vijfde lid, van richtlijn 98/8/EG, voor zover deze voorwaarden zijn vastgesteld.
5
Een vrijstelling kan onder beperkingen worden verleend.
6
Onze Minister kan instanties erkennen met het oog op het verrichten van bepaalde proeven en experimenten en daarbij voorschriften stellen voor de wijze waarop de proeven of experimenten worden verricht. Onze Minister kan de erkenning naar zijn oordeel schorsen, wijzigen of intrekken.
7
Onze Minister kan bij regeling regels stellen voor de erkenning van instanties, bedoeld in het zesde lid, alsmede regels die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de gemeenschappelijke voorwaarden als bedoeld in artikel 17, vijfde lid, van richtlijn 98/8/EG, voor zover de gemeenschappelijke voorwaarden zijn vastgesteld.
8
Onze Minister kan bij regeling in afwijking van het eerste lid regels stellen voor het melden of registreren van proeven of experimenten en het vaststellen van voorwaarden voor onder meer de uitvoering van artikel 17, eerste lid, onderdelen a en b, van richtlijn 98/8/EG.
9
Onze Minister kan bij regeling bepalen dat hij een aanvraag tot erkenning als bedoeld in het zesde lid eerst in behandeling neemt, nadat een daarvoor vastgesteld bedrag is voldaan.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •