Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

 

Artikel 41 Wijziging of intrekking
1
Het college kan een toelating intrekken op verzoek van de natuurlijke persoon of rechtspersoon ten name van wie de toelating is opgenomen in het register, bedoeld in artikel 42, tweede lid.
2
Het college kan een toelating wijzigen met toepassing van de paragrafen 1 en 2 van dit hoofdstuk op verzoek van de natuurlijke persoon of rechtspersoon ten name van wie de toelating is opgenomen in het register, bedoeld in artikel 42, tweede lid.
3
Het college trekt een toelating of een toepassing van een toegelaten gewasbeschermingsmiddel ambtshalve of op aanvraag geheel of gedeeltelijk in indien:
a
er aanwijzingen bestaan dat met in achtneming van de voorschriften bedoeld in artikel 29, niet langer wordt voldaan aan de bij of krachtens artikel 28 gestelde regels,
b
onjuiste of misleidende informatie is verstrekt met betrekking tot de gegevens op basis waarvan het gewasbeschermingsmiddel is toegelaten, of
c
de natuurlijke persoon of rechtspersoon ten name van wie de toelating is opgenomen in het register, bedoeld in artikel 42, tweede lid, de jaarlijkse vergoeding, bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel e, niet voldoet.
4
Het college wijzigt een toelating ambtshalve of op aanvraag indien naar het oordeel van het college op grond van nieuwe wetenschappelijke en technische kennis de wijze van gebruik en de gebruikte hoeveelheden kunnen worden gewijzigd.
5
Bij wijziging of intrekking van een toelating bepaalt het college of, in hoeverre, en voor welke termijn het is toegestaan om een niet meer voor bepaalde toepassingen te gebruiken of niet meer toegelaten gewasbeschermingsmiddel in afwijking van artikel 20 op de markt te brengen, in voorraad te houden, voorhanden te hebben of te gebruiken.
6
Vrijstellingen kunnen ambtshalve of op aanvraag worden gewijzigd en ingetrokken. Het eerste tot en met vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing op vrijstellingen.
7
Onverminderd het zesde lid besluit het college bij wijziging of intrekking van vrijstellingen als bedoeld in artikel 37, eerste lid, overeenkomstig het vierde lid van dat artikel.
8
Onverminderd het eerste tot en met zevende lid worden toelatingen of vrijstellingen voor gewasbeschermingsmiddelen gewijzigd of ingetrokken indien voor de in het betrokken gewasbeschermingsmiddel opgenomen werkzame stof een communautaire maatregel is genomen om te voldoen aan de bij die communautaire maatregel bepaalde voorwaarden en termijnen.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •