Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet goederenvervoer over de weg

 

Artikel 7
1
Een aanvraag om een vergunning voor binnenlandse beroepsvervoer en een aanvraag om een communautaire vergunning worden afgewezen indien de aanvrager of, indien de aanvraag door de vennoten van een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, de maten van een maatschap dan wel een rechtspersoon wordt ingediend, één der vennoten, maten of bestuurders van die rechtspersoon:
a
houder is geweest van een zodanige vergunning, welke in de periode van twee jaren voorafgaande aan de aanvraag is ingetrokken op grond van het feit dat niet meer wordt voldaan aan de eis van betrouwbaarheid als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a , of op grond van artikel 12, eerste lid, onderdeel d , dan wel op grond van deze artikelen intrekking wordt overwogen;
b
ingeschreven is geweest als eigen vervoerder en zijn inschrijving in de periode van twee jaren voorafgaande aan de aanvraag is doorgehaald op grond van artikel 23, eerste lid, onderdeel c , dan wel een doorhaling op de gronden van artikel 23, eerste lid, onderdeel c , wordt overwogen.
2
Een aanvraag om een vergunning als bedoeld in het eerste lid, kan worden afgewezen in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.
3
Voordat toepassing wordt gegeven aan het tweede lid, kan het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, bedoeld in artikel 8 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, om een advies als bedoeld in artikel 9 van die wet worden gevraagd.
4
Het bepaalde in het eerste en tweede lid is eveneens van toepassing indien de aanvrager bestuurder van een rechtspersoon, vennoot van een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, dan wel maat van een maatschap is of is geweest en tevens permanent en daadwerkelijk leiding geeft of heeft gegeven aan het vervoer en op de vergunning dan wel de inschrijving van die rechtspersoon, vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid dan wel maatschap de procedure tot intrekking dan wel doorhaling als bedoeld in het eerste en tweede lid, is of wordt toegepast.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •