Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet grensoverschrijdende betaaldiensten

 

Artikel 11
1
Indien, na aanvaarding van de opdracht tot een grensoverschrijdende overmaking door de betalingsverkeerinstelling, de rekening van de buitenlandse instelling van de begunstigde niet met het overeengekomen bedrag wordt gecrediteerd, is de betalingsverkeerinstelling van een opdrachtgever, onverminderd enige andere vordering, verplicht op verzoek van de opdrachtgever de rekening van de opdrachtgever te crediteren voor het bedrag van de grensoverschrijdende overmaking vermeerderd met:
a
de wettelijke rente op het bedrag van de grensoverschrijdende overmaking over de periode tussen de datum van aanvaarding van de opdracht tot de grensoverschrijdende overmaking en de datum van creditering; en
b
het bedrag van de met de grensoverschrijdende overmaking verband houdende provisies en kosten die door de opdrachtgever zijn betaald.
2
De in lid 1 bedoelde bedragen worden ter beschikking van de opdrachtgever gesteld binnen een termijn van veertien werkdagen na de datum waarop de opdrachtgever daartoe een verzoek heeft ingediend, tenzij de rekening van de buitenlandse instelling van de begunstigde inmiddels met het met de overmakingsopdracht overeenkomende bedrag gecrediteerd is.
3
Het in het eerste lid bedoelde verzoek mag niet worden ingediend vóór het verstrijken van de tussen de opdrachtgever en diens betalingsverkeerinstelling voor de uitvoering van de grensoverschrijdende overmaking overeengekomen termijn of, wanneer geen termijn is overeengekomen, het verstrijken van de in artikel 5, eerste lid, bedoelde termijn.
4
De in het eerste lid genoemde verplichting is niet van toepassing indien een grensoverschrijdende overmaking niet tot stand is gekomen ingevolge niet-uitvoering van de grensoverschrijdende overmaking door een bemiddelende instelling of buitenlandse bemiddelende instelling die is gekozen door de buitenlandse instelling van de begunstigde.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •