Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet houdende de omzetting van de Rijksstudiedienst voor de luchtvaart in een stichting

 

Artikel 12
1
Het bestuur stelt algemeene regelen vast voor het bepalen van de vergoedingen voor de in artikel 2 van de akte van oprichting bedoelde werkzaamheden en voor het geven van gelegenheid tot het doen van proeven.
2
Bij de vaststelling van de in lid 1 bedoelde regelen zullen zooveel mogelijk de beginselen van een commercieele berekening van de vergoedingen in acht worden genomen.

Artikel 13
1
Het Rijk en de in artikel 5, lid 1, onder f, g, h en i, van de akte van oprichting genoemde lichamen verleenen aan de Stichting jaarlijks een subsidie tot een bedrag als noodig zal blijken te zijn om in het verlies van de exploitatie, echter tot een maximum als genoemd in lid 4 van dit artikel, te voorzien. Het Rijk maakt zich tegenover de Stichting sterk, dat de hiervoren bedoelde lichamen naar een nader tusschen het Rijk en die lichamen overeen te komen verhouding, in het subsidie zullen bijdragen, met dien verstande, dat het Rijk tegenover de Stichting geen aansprakelijkheid aanvaardt voor niet-nakoming door die lichamen van de tegenover het Rijk aanvaarde verplichtingen.
2
Het bestuur verstrekt jaarlijks, uiterlijk den eersten April, aan den Minister van Waterstaat een ontwerp-begrooting en werkplan voor het eerstvolgend jaar, waaruit blijkt of en tot welk bedrag verlies in het betreffende jaar verwacht wordt. Het doet daarbij een voorstel omtrent de verdeeling van dit bedrag over de daarvoor in aanmerking komende hoofdstukken van de Rijksbegrooting en lichamen. Een afschrift van deze stukken wordt toegezonden aan de Nederlandsche Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek ten behoeve van Nijverheid, Handel en Verkeer (verder aangeduid met Nijverheidsorganisatie T.N.O.).
3
Het bestuur verstrekt aan de Ministers de inlichtingen, welke zij vragen. Zij hebben het recht de boekhouding te doen onderzoeken.

Artikel 14
Het bestuur neemt, voor zooveel deze akte en de in artikel 3 bedoelde overeenkomst daaromtrent geen bepalingen bevatten, een beslissing in alle gevallen, welke de organisatie van de Stichting en de uitvoering van de genomen besluiten betreffen.

Artikel 15
1
Het bestuur stelt jaarlijks een verslag vast omtrent de werkzaamheden en de bereikte resultaten. De uitkomsten van de onderzoekingen zullen, voor zoover daardoor geen belangen van deelnemers aan de Stichting, dan wel van derden - zulks ter beoordeeling van den voorzitter van het bestuur - zullen worden geschaad, worden nedergelegd in verslagen, welke op de door het bestuur te bepalen wijze zullen worden gepubliceerd.
2
Het bestuur brengt de in lid 1 bedoelde bescheiden ter kennis van de in den aanhef dezes genoemde Ministers, van de Nijverheidsorganisatie T.N.O., van de in artikel 5, lid 1, onder f, g, h en i genoemde lichamen en voorts van hen, die naar het oordeel van het bestuur daarvoor in aanmerking komen.
3
Het boekjaar loopt van den eersten Januari tot en met den een en dertigsten December. Het eerste boekjaar loopt tot en met een en dertig December 1937.
4
Het bestuur maakt jaarlijks een balans en een winst- en verliesrekening op. Het zendt deze stukken telkenjare uiterlijk op een door den Minister van Waterstaat vast te stellen tijdstip ter goedkeuring aan dezen Minister. Een afschrift van die bescheiden wordt tegelijkertijd gezonden aan de overige in den aanhef dezes genoemde Ministers, aan de Nijverheidsorganisatie T.N.O. en aan de in artikel 5, lid 1 onder f, g, h en i genoemde lichamen.
5
Het bestuur brengt de goedgekeurde balans en winst- en verliesrekening ter kennis van de aan het slot van het voorgaande lid bedoelde Ministers, organisatie en lichamen.

Artikel 16
Het bestuur stelt een huishoudelijk reglement vast betreffende de vergaderingen en de stemmingen, de bevoegdheden van den voorzitter, de instructies voor het secretariaat en den penningmeester, de vaststelling van het jaarverslag en het opmaken van de balans en de winst- en verliesrekening.

Artikel 17
De in den aanhef dezes genoemde Ministers zijn bevoegd bij gemeenschappelijke beschikking na overleg met de in artikel 5, lid 1 onder f, g, h en i genoemde lichamen, deze akte aan te vullen of te wijzigen, dan wel tot opheffing van de Stichting te besluiten, nadat het bestuur terzake is gehoord.

Artikel 18
1
Behoudens het recht van de Ministers om, na overleg met de in artikel 5, lid 1, onder f, g, h en i, van de akte van oprichting genoemde lichamen, de overeenkomst te allen tijde te doen eindigen geldt zij voor onbepaalden tijd, ingaande op den dag in artikel 1 genoemd.
2
Het bestuur kan de overeenkomst doen eindigen met een opzeggingstermijn van zes maanden.

Artikel 19
De kosten van deze akte en alle rechten en kosten, terzake van de afzondering verschuldigd, komen ten laste van de Stichting.
Overeenkomst voor het beheer van het Nationaal Luchtvaartlaboratorium
De Ministers van Waterstaat en van Financiën, hieronder verder aangeduid als "de Ministers", vertegenwoordigende het Rijk, partij ter eene zijde en het bestuur der Stichting "Nationaal Luchtvaartlaboratorium" te ?s-Gravenhage, hieronder verder aangeduid als "het bestuur", partij ter andere zijde, zijn overeengekomen als volgt.

Artikel 1
1
Gerekend van 1 Januari 1937 wordt het beheer van den Rijksstudiedienst voor de Luchtvaart, welke in den vervolge zal heeten "Nationaal Luchtvaartlaboratorium", overgedragen aan de Stichting.
2
Het bestuur verbindt zich tot het verrichten van alle handelingen, welke voor een zorgvuldig beheer van het laboratorium bevorderlijk zijn, onder welke handelingen begrepen geacht wordt het nastreven van een zoodanige samenwerking van het laboratorium met andere instellingen op het gebied van het toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek, dat zooveel mogelijk dubbel werk of dubbele outillage voorkomen wordt.
3
De Minister van Waterstaat, de Minister van Defensie, de Minister van Koloniën en de instantie, belast met de overheidscontrôle op luchtvaartmaterieel, kunnen bij het geven aan de Stichting van een opdracht omtrent het doen van onderzoekingen of het nemen van proeven dan wel omtrent het geven van adviezen met betrekking tot een bepaaldelijk omschreven onderwerp verlangen, dat zulk een opdracht den voorrang zal hebben boven alle andere werkzaamheden. Indien voor verschillende opdrachten tezelfdertijd voorrang wordt verlangd stelt het bestuur de hierbij betrokkenen onverwijld hiervan in kennis, met het verzoek nader te worden ingelicht, aan welke opdrachten successievelijk de voorrang moet worden gegeven. In afwachting van een beslissing daaromtrent regelt het bestuur de werkzaamheden naar beste weten.
4
Wanneer aan een opdracht, als bedoeld in het vorige lid, niet kan worden voldaan, zonder dat in de overige werkzaamheden hinderlijk oponthoud ontstaat, zal omtrent de voorziening in de uitvoering van die opdracht door het bestuur nader overleg worden gepleegd met dengene, die de opdracht gaf, waarbij rekening zal worden gehouden met de mate, waarin door het hierbij betrokken Departement in de kosten, aan de uitvoering van die opdracht verbonden, zal worden bijgedragen.

Artikel 2
1
Het Rijk verleent, gerekend van 1 Januari 1937, aan de Stichting tot wederopzegging het privaatrechtelijk gebruik van de gebouwen, genummerd 27, 28, 29, 35, 36, 37 en 38 met het terrein op het Marine-Etablissement, te Amsterdam, zooals een en ander tot dusver werd gebruikt door den Rijksstudiedienst voor de Luchtvaart, tegen betaling van een jaarlijksche vergoeding van f 5000,-.
3
Desgewenscht kan de betaling geschieden door overschrijving of storting van het verschuldigde bedrag op de postgirorekening n°. 4892 van den voornoemden Ontvanger, in welk geval op het overschrijvings- of stortingsbiljet de oorzaak van de betaling moet worden vermeld.
4
Wanneer de betaling niet binnen veertien dagen na den verschijndag is geschied, wordt de vergoeding, zonder dat hiertoe eenige inverzuimstelling noodig is, verhoogd met één ten honderd voor iedere ingegane maand verzuim.
5
Ten aanzien van alle verschuldigde bedragen wordt beroep op schuldvergelijking uitgesloten.

Artikel 3
1
Indien het in artikel 2, lid 1, bedoelde gebruik eindigt, zijn over het loopende kalenderjaar zooveel twaalfde deelen van de vergoeding verschuldigd, als er maanden van dat jaar geheel of ten deele zijn verstreken op het oogenblik, waarop de krachtens deze overeenkomst in gebruik zijnde Rijkseigendommen zijn opgeleverd in een staat ten genoegen van den Minister van Financiën.
2
Onverminderd het in artikel 18, lid 1, bepaalde kan het Rijk te allen tijde en tegen ieder gewenscht tijdstip het in artikel 2, lid 1, bedoelde gebruik opzeggen, zonder dat de Stichting eenig recht op schadeloosstelling kan doen gelden. In dit geval wordt hetgeen van de vergoeding verschuldigd is, op de in het vorig lid bepaalde wijze berekend; in elk geval dient de vergoeding te worden betaald tot den datum, tegen welken het gebruik is opgezegd.
3
Indien het gebruik wordt opgezegd wegens niet tijdige betaling van de bij deze overeenkomst bedongen jaarlijksche vergoeding of wegens andere verzuimen van de zijde van de Stichting, moet de vergoeding over het loopend kalenderjaar ten volle worden voldaan.
4
Bij het opzeggen van het in artikel 2, lid 1, bedoelde gebruik is hetgeen van de vergoeding nog verschuldigd is, terstond opeischbaar.

Artikel 4
1
De in artikel 2 bedoelde Rijkseigendommen moeten bij het eindigen van het gebruik binnen een alsdan te stellen termijn worden opgeleverd in een staat ten genoegen van den Minister van Financiën.
2
Bij gebreke hiervan zullen de noodige voorzieningen vanwege het Rijk geschieden op kosten van de Stichting, onverminderd haar verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 5
De op- of aanzeggingen betreffende het in artikel 2 bedoelde gebruik kunnen rechtsgeldig bij aangeteekenden brief geschieden door of aan den Inspecteur der Domeinen te Amsterdam.

Artikel 6
1
Het Rijk draagt alle losse inventarisgoederen, gesplitst in gebruiksgoederen, zooals meubelen, werktuigen, instrumenten, enz., en in verbruiksgoederen, zooals magazijnvoorraden, e.d., welke op den dag, waarop deze overeenkomst van kracht wordt, in gebruik of opgeslagen zijn bij den Rijksstudiedienst voor de Luchtvaart, aan de Stichting in eigendom over, tegen nader vast te stellen bedragen. Voor de gebruiksgoederen zal dat bedrag worden bepaald naar een op te maken inventaris, rekening houdende met de noodige afschrijving op de goederen sedert de aanschaffing en eventueel na nadere taxatie; voor de verbruiksgoederen naar een op te maken staat van aanwezige goederen. Inventaris en staat zullen door vertegenwoordigers, aan te wijzen door partijen ter eene en ter andere zijde, worden opgemaakt. Voor deze overdracht wordt door de Stichting een schuldbekentenis aan het Rijk gegeven overeenkomstig een bedrag, vast te stellen door de vertegenwoordigers, die tevens de rentevergoeding en aflossing regelen.
2
Bij het eindigen van het gebruik, bedoeld in artikel 2, lid 1, komen alle terreinen, gebouwen, inrichtingen en goederen, welke aan de Stichting toebehooren, zonder vergoeding aan het Rijk, voor zooverre bij de beschikking tot opheffing niet anders wordt bepaald.

Artikel 7
Het bestuur stelt een openingsbalans vast, die de goedkeuring behoeft van de Ministers.

Artikel 8
1
Gedurende het bestaan van de Stichting kan door het bestuur worden overgegaan tot stichting van nieuwe gebouwen, inrichtingen, enz., zoomede tot uitbreiding, wijziging en verbetering en inrichting van de in artikel 2 bedoelde gebouwen, met inbegrip van den inventaris, een en ander teneinde de gebouwen, enz., ook verder te doen beantwoorden aan het in artikel 2 van de akte van oprichting der Stichting, hierna te noemen akte van oprichting, omschreven doel. Bij deze handelingen zal het bestuur zich houden binnen de in artikel 13 van deze overeenkomst bedoelde begrooting met werkplan, tenzij de kosten uit eigen vermogen of uit in het bijzonder voor dat doel ter beschikking gestelde en door het bestuur daarvoor aanvaarde bijdragen worden bestreden.
2
Voor de stichting van nieuwe gebouwen, inrichtingen, enz., op het in artikel 2 bedoelde terrein, zoomede voor werken tot uitbreiding, wijziging, verbetering en inrichting van de in dat artikel bedoelde gebouwen, is de voorafgaande toestemming van den Minister van Financiën vereischt.

Artikel 9
Het bestuur draagt voor rekening van de Stichting zorg voor het geheele onderhoud van de gebouwen, terreinen, enz.

Artikel 10
Indien het Rijk tengevolge van het stichten of uitbreiden van gebouwen, overeenkomstig het in artikel 8 bepaalde in de grond- of eenige andere belasting of lasten wordt aangeslagen, is de Stichting verplicht een gelijk bedrag als het verschuldigde aan het Rijk terug te betalen, binnen veertien dagen na daartoe gedaan verzoek.

Artikel 11
De ambtenaren van de domeinen hebben te allen tijde vrijen toegang tot de in artikel 2 bedoelde Rijkseigendommen en tot de daarop nog te stichten gebouwen, inrichtingen of werken.

Artikel 12
1
Het bestuur stelt algemeene regelen vast voor het bepalen van de vergoedingen voor de in artikel 2 van de akte van oprichting bedoelde werkzaamheden en voor het geven van gelegenheid tot het doen van proeven.
2
Bij de vaststelling van de in lid 1 bedoelde regelen zullen zooveel mogelijk de beginselen van een commercieele berekening van de vergoedingen in acht worden genomen.
3
Den aanvrager van een advies, als bedoeld in artikel 2 van de akte van oprichting, wordt te voren medegedeeld, dat de Stichting terzake van het advies geen geldelijke aansprakelijkheid aanvaardt.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •