Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet houdende verklaring van het algemeen nut der onteigening van percelen, erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten tbv inrichting van een buisleidingenstraat vanaf Pernis langs Klundert naar de Schelde nabij de Nederlands-Belgische grens

 

Artikel 6
1
Het beheerslichaam zendt na de inrichting van de buisleidingenstaat een plan, vermeldende de wegen, waterlopen en waterkeringen met de daartoe behorende kunstwerken te zamen met de voor de uitvoering van de daarin voorkomende werken verleende vergunningen en gesloten overeenkomsten aan de betrokken Colleges van Gedeputeerde Staten, vergezeld van een advies over de toewijzing in eigendom, beheer en onderhoud met de daarbij te stellen voorwaarden, voor zover deze regeling behoeft.
2
Gedeputeerde Staten stellen voor hun provincie het plan van wegen en waterlopen in zijn geheel of bij gedeelten vast. Aan de belanghebbende openbare lichamen en aan het beheerslichaam zenden zij een afschrift van hun besluit met de daarbij behorende kaarten.
3
Wegen met de daartoe behorende kunstwerken welke voorheen voor het openbaar verkeer waren opengesteld en niet in het plan van wegen en waterlopen worden opgenomen, worden in afwijking van het bepaalde in de artikelen 8 en 9 van de Wegenwet door het enkele feit van de niet-opneming aan het openbaar verkeer onttrokken. Aan wegen met de daartoe behorende kunstwerken welke in het plan van wegen en waterlopen worden opgenomen maar die voorheen niet voor het openbaar verkeer waren opengesteld, wordt in afwijking van het bepaalde in de artikelen 4 en 5 van de Wegenwet door het enkele feit van de opneming de bestemming van openbare weg gegeven.
4
Gedeputeerde Staten wijzen de eigendom van de in het plan van wegen en waterlopen opgenomen wegen en waterlopen met de daartoe behorende kunstwerken en het beheer en het onderhoud van de in het plan opgenomen wegen toe aan de naar hun oordeel daarvoor in aanmerking komende openbare lichamen.
5
Gedeputeerde Staten regelen het beheer en het onderhoud van de in het plan opgenomen waterlopen en waterkeringen met de daartoe behorende kunstwerken.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •