Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet inburgering

 

Artikel 48
1
Er is een Bestand Potentiële Inburgeringsplichtigen, beheerd door de IB-Groep. Dit bestand bevat persoonsgegevens van vreemdelingen van wie de IB-Groep op basis van gegevens, vastgelegd in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en het vestigingsregister, bedoeld in artikel 112 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, en van bij de IB-Groep berustende gegevens inzake krachtens artikel 5, eerste lid, onderdeel c, en derde lid aangewezen diploma's, certificaten of andere documenten, niet met zekerheid kan vaststellen dat zij niet inburgeringsplichtig zijn.
2
Het doel van het Bestand Potentiële Inburgeringsplichtigen is:
a
het college, de IB-Groep en een of meer bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aan te wijzen uitvoerende instanties van zodanige informatie te voorzien dat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat een vreemdeling ten onrechte als inburgeringsplichtige wordt aangemerkt, en
b
het verstrekken aan een of meer bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aan te wijzen uitvoerende instanties van gegevens die van belang zijn voor de uitvoering van deze wet;
c
het verstrekken aan Onze Minister van informatie met het oog op de evaluatie van bestaand beleid en de voorbereiding van toekomstig beleid.
3
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld omtrent het Bestand Potentiële Inburgeringsplichtigen. Daarbij worden in ieder geval regels gesteld met betrekking tot de in het Bestand Potentiële Inburgeringsplichtigen op te nemen gegevens en de verwerking van die gegevens.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •