Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet inrichting landelijk gebied

 

Artikel 34
1
Na bekendmaking van het inrichtingsplan wordt op een door gedeputeerde staten te bepalen tijdstip een akte ter zake van de toewijzing, bedoeld in artikel 28, onderdeel a, een en ander voor zover de toewijzing betrekking heeft op onroerende zaken gelegen buiten een blok, opgemaakt door een door gedeputeerde staten aan te wijzen notaris en ondertekend door de voorzitter van gedeputeerde staten en de secretaris, bedoeld in artikel 100 van de Provinciewet.
2
Door de inschrijving van de akte in de openbare registers wordt de daarin omschreven eigendom verkregen.
3
Voor zover tegen het inrichtingsplan beroep is ingesteld betreffende de in het eerste lid bedoelde toewijzing, doen gedeputeerde staten van de uitspraak in beroep mededeling door toezending, ter inschrijving in de openbare registers, aan het desbetreffende kantoor van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers:
a
indien door de uitspraak in beroep de eigendom aan een ander wordt toegewezen dan in de in het eerste lid bedoelde akte is vermeld;
b
indien de in artikel 81 bedoelde ruilakte is ingeschreven in de openbare registers en door de uitspraak in beroep de eigendom aan een ander wordt toegewezen dan in de ruilakte is vermeld.
4
Door inschrijving van de uitspraak in beroep in de openbare registers wordt de in die uitspraak omschreven eigendom verkregen door de in die uitspraak genoemde openbare lichamen of andere rechtspersonen.
5
Indien op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met artikel 36 van de Wet op de Raad van State een voorlopige voorziening ter zake van het inrichtingsplan is gevraagd en is toegewezen, vindt het eerste lid geen toepassing zolang de werking van het besluit tot vaststelling van het inrichtingsplan krachtens de uitspraak van de voorzieningenrechter is opgeschort.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •