Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet inrichting landelijk gebied

 

Artikel 7
1
Uiterlijk op 15 december van het jaar dat voorafgaat aan een investeringstijdvak sluiten Onze Minister en Onze Ministers wie het mede aangaat met gedeputeerde staten van elke provincie op basis van de meerjarenprogramma?s, bedoeld in de artikelen 3 en 4, de gegevens, bedoeld in artikel 5, en het voorstel, bedoeld in artikel 6, een bestuursovereenkomst, waarin in ieder geval zijn vastgelegd:
a
de in de provincie in het investeringstijdvak te realiseren bijdrage aan de doelen van het gebiedsgerichte beleid van het Rijk en de daaraan gerelateerde prestaties;
b
de hoogte van het door Onze Minister en Onze Ministers wie het mede aangaat ter beschikking te stellen investeringsbudget;
c
de door Onze Minister gedurende het investeringstijdvak ten behoeve van de realisatie van het gebiedsgerichte beleid in te zetten capaciteit van de Dienst landelijk gebied en, in voorkomend geval, van andere diensten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; en
d
een aanduiding van de omvang van de beschikbare provinciale middelen.
2
Onze Minister, Onze Ministers wie het mede aangaat en gedeputeerde staten stellen de bestuursovereenkomst in ontwerp vast voor 15 augustus van het jaar dat voorafgaat aan het investeringstijdvak.
3
In het vierde jaar van het investeringstijdvak waarop de bestuursovereenkomst betrekking heeft overleggen Onze Minister, Onze Ministers wie het mede aangaat en gedeputeerde staten aan de hand van de voortgang van de realisatie van de prestaties, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, en van de tot dan toe gerealiseerde besteding van het investeringsbudget of wijziging van de overeenkomst noodzakelijk of wenselijk is, mede met het oog op wijzigingen in het gebiedsgerichte beleid.
4
Het eerste investeringstijdvak vangt aan op 1 januari 2007.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •