Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet inrichting landelijk gebied

 

Artikel 91
1
De heffing en de invordering van de omgeslagen kosten geschieden met toepassing van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990 en de Kostenwet invordering rijksbelastingen als waren deze kosten rijksbelastingen en geschieden door de zorg van de inspecteur, bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de ontvanger, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel i, van de Invorderingswet 1990, alsmede door de overige in die wetten genoemde functionarissen.
2
De omgeslagen kosten worden geheven bij wege van aanslag.
3
Indien de over een eigenaar omgeslagen kosten geringer zijn dan een bij regeling van Onze Minister, in overeenstemming met Onze Minister van Financiën, vast te stellen bedrag, worden deze kosten niet geheven.
4
Indien met betrekking tot eenzelfde onroerende zaak twee of meer eigenaren kostenplichtig zijn en bij elk van deze eigenaren het derde lid geen toepassing vindt, kan de belastingaanslag ten name van een van hen worden gesteld.
5
Indien met toepassing van het vierde lid de belastingaanslag ten name van één kostenplichtige is gesteld, kan:
a
de ontvanger de aanslag op de gehele onroerende zaak verhalen ten name van degene te wiens naam de belastingaanslag is gesteld, zonder rekening te houden met de rechten van de overige kostenplichtigen;
b
de kostenplichtige die de belastingaanslag heeft voldaan hetgeen hij meer heeft voldaan dan overeenkomt met zijn kostenplicht verhalen op de overige kostenplichtigen naar evenredigheid van ieders kostenplicht.
6
Van het vijfde lid, aanhef en onderdeel b, kan bij overeenkomst worden afgeweken.
7
Bezwaar en beroep als bedoeld in hoofdstuk V, afdeling 1, onderscheidenlijk afdeling 2, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, kunnen niet betreffen de hoogte van de omgeslagen kosten.
8
Artikel 17, tweede lid, tweede volzin, van de Invorderingswet 1990 blijft buiten toepassing.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •