Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet instelling provincie Flevoland

 

Artikel 38
1
De rechten en verplichtingen van de provincie Overijssel voor zover betrekking hebbend op overgaand gebied en van de provincie Gelderland en van de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad en Zeewolde, voor zover betrekking hebbend op door die provincie en die gemeenten uitgeoefende taken van de provincie, gaan met ingang van de datum van instelling tegen boekwaarde over op het bestuur van de provincie zonder dat daartoe een nadere akte wordt gevorderd.
2
Met ingang van de datum van instelling gaan alle archiefbescheiden van de provincie Overijssel, uitsluitend betrekking hebbend op overgaand gebied, over naar de provincie. De overbrenging, bedoeld in artikel 12 van de Archiefwet 1995 (Stb. 276), geschiedt ten aanzien van deze bescheiden als had geen gebiedsovergang plaatsgevonden. Van de overgang van de archiefbescheiden wordt een verklaring opgemaakt volgens de krachtens artikel 9 van genoemde wet voor vervreemding van archiefbescheiden gestelde regels.
3
Het bestuur van de provincie is te allen tijde bevoegd inzage te nemen van de overige op overgaand gebied betrekking hebbende archiefbescheiden van de provincie Overijssel en daarvan duplicaten te vorderen. De met de verstrekking van die duplicaten gemoeide kosten komen voor de helft ten laste van de provincie en voor de andere helft van de provincie Overijssel.
4
Het tweede en derde lid zijn van overeenkomstige toepassing op de archiefbescheiden van de provincie Gelderland, betrekking hebbend op de taken van het bestuur van de provincie die tot de datum van instelling worden uitgeoefend door het provinciaal bestuur van Gelderland.
5
Het bestuur van de provincie is te allen tijde bevoegd inzage te nemen van de archiefbescheiden van het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders en de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad en Zeewolde voor zover deze betrekking hebben op door dat lichaam onderscheidenlijk die gemeenten tot de datum van instelling uitgeoefende provincietaken en daarvan duplicaten te vorderen. De met de verstrekking van die duplicaten gemoeide kosten komen voor de helft ten laste van de provincie en voor de andere helft van het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders onderscheidenlijk de desbetreffende gemeente.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •