Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet instelling provincie Flevoland

 

Artikel 35
1
Die ambtelijke functies bij de provincie die zijn gemoeid met taken welke tot aan de datum van instelling worden uitgeoefend door Onze Ministers onderscheidenlijk een provinciaal bestuur onderscheidenlijk een gemeentebestuur worden vervuld door ambtenaren die tot de datum van instelling in dienst zijn bij Onze Ministers onderscheidenlijk de desbetreffende provincie onderscheidenlijk de desbetreffende gemeente.
2
De in het eerste lid bedoelde ambtenaren worden aangewezen door een plaatsingscommissie bestaande uit een voorzitter en drie leden. De voorzitter en één lid worden aangewezen door en uit het dagelijks bestuur van het voorbereidingslichaam. Een ander lid is een vertegenwoordiger van Onze Minister van Binnenlandse Zaken wanneer het ambtenaren van Binnenlandse Zaken betreft, een vertegenwoordiger van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat wanneer het ambtenaren van Verkeer en Waterstaat betreft, een vertegenwoordiger van het desbetreffende college van gedeputeerde staten wanneer het ambtenaren van een provincie betreft en een vertegenwoordiger van het desbetreffende college van burgemeester en wethouders wanneer het ambtenaren van een gemeente betreft. Het derde lid wordt aangewezen door de in artikel 52 bedoelde Commissie voor Georganiseerd Overleg Personeelsovergang Flevoland (C.G.O.P.F.).
3
Indien een ambtenaar bezwaar heeft tegen een aanwijzing als bedoeld in de eerste volzin van het tweede lid, kan hij binnen 14 dagen tegen die aanwijzing een bezwaarschrift indienen bij de in het vierde lid bedoelde commissie.
4
Er is een bezwarencommissie, bestaande uit een voorzitter en drie leden, welke tot taak heeft te beslissen op bezwaarschriften als bedoeld in het derde lid. De voorzitter wordt aangewezen door Onze Minister van Binnenlandse Zaken, twee leden worden aangewezen door de in artikel 52 bedoelde Commissie voor Georganiseerd Overleg Personeelsovergang Flevoland (C.G.O.P.F.). Van de bezwarencommissie maken geen personen deel uit die zitting hebben in de in het tweede lid bedoelde plaatsingscommissie.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •