Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet invoering m.d.g.o.

 

Artikel 15
1
De op 31 juli 1984 uit 's Rijks kas bekostigde scholen voor middelbaar huishoud- en nijverheidsonderwijs en voor middelbaar sociaal-pedagogisch onderwijs komen voor wat het eerste leerjaar betreft met ingang van 1 augustus 1984 niet meer voor zodanige bekostiging in aanmerking.
2
Met betrekking tot de op 1 augustus 1984 aangevangen hogere leerjaren blijven de op 31 juli 1984 voor het betrokken onderwijs geldende voorschriften van toepassing, voor wat betreft het tweede leerjaar tot 1 augustus 1985, en voor wat betreft het derde leerjaar tot 1 augustus 1986. Wij kunnen deze voorschriften wijzigen voor zover zij bij algemene maatregel van bestuur zijn gegeven.
3
In afwijking van het eerste lid wordt de bekostiging van een op 31 juli 1984 op grond van de Wet op het voortgezet onderwijs bekostigde afdeling couture, verbonden aan een school voor middelbaar huishoud- en nijverheidsonderwijs, tot uiterlijk 31 juli 1986 voortgezet. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.
4
Leerlingen die het eindexamen niet met goed gevolg hebben afgelegd, kunnen het jaar, volgende op dat van het eindexamen, in de gelegenheid worden gesteld alsnog eindexamen af te leggen volgens door Onze minister nader te stellen regelen. Deze regelen worden in de Nederlandse Staatscourant openbaar gemaakt.
5
Indien het in het tweede en derde lid bedoelde onderwijs onder hetzelfde bevoegd gezag staat als een school voor middelbaar dienstverlenings- en gezondheidszorgonderwijs, wordt dat onderwijs als een of meer afdelingen verbonden aan laatstbedoelde school.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •