Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet invoering van en aanpassing aan de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van andere produkten

 

Artikel XIV
1
Limonade, als bedoeld in artikel 9, tweede lid, van de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten, en groentesap die bij de aanvang van 1 januari 1993 aanwezig zijn in of in vervoer zijn naar een opslagplaats, zijn onderworpen aan een heffing die gelijk is aan het bedrag van de belasting op grond van artikel 10 van genoemde wet.
2
Aan de heffing zijn niet onderworpen limonade en groentesap als bedoeld in het eerste lid:
a
die aanwezig zijn in een entrepot, een plaats voor tijdelijke opslag of in een inrichting als bedoeld in artikel 14 van de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten, dan wel in vervoer zijn daarnaar toe; of
b
waarvoor een vrijstelling geldt.
3
Voor de toepassing van dit artikel wordt onder opslagplaats verstaan elk gebouw of terrein waar limonade of groentesap als bedoeld in het eerste lid voor commerciële doeleinden voorhanden is. Opslagplaatsen in gebruik bij een zelfde persoon worden te zamen als één opslagplaats beschouwd.
4
De eigenaar van de in een opslagplaats aanwezige limonade of groentesap als bedoeld in het eerste lid is gehouden uiterlijk 7 januari 1993 aangifte te doen van de hoeveelheid van de aan de heffing onderworpen limonade of groentesap.
5
Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de aangifte.
6
De belasting is verschuldigd door degene die is gehouden tot het doen van aangifte.
7
De heffing blijft achterwege voorzover de te heffen belasting niet meer bedraagt dan f 500. Indien de te heffen belasting in zijn geheel niet meer bedraagt dan f 500 blijft de aangifte, bedoeld in het vierde lid, achterwege. Artikel 4 van de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten vindt geen toepassing met betrekking tot de voorraad waarover de heffing op grond van deze bepaling achterwege blijft.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •