Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet inzake de luchtverontreiniging

 

Artikel 13
1
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen in het belang van het voorkomen of beperken van luchtverontreiniging regelen worden gesteld met betrekking tot toestellen, brandstoffen en verontreinigende handelingen.
2
Hiertoe kunnen behoren regelen, inhoudende:
a
een verbod een toestel of brandstof, behorende tot een bij de maatregel aangewezen categorie, te gebruiken, te vervaardigen, in te voeren, ten verkoop in voorraad te hebben, ten verkoop aan te bieden, te verkopen, af te leveren of te vervoeren, voor zover naar Ons oordeel het nut van het aanwenden daarvan niet opweegt tegen de nadelen uit het oogpunt van luchtverontreiniging;
b
een verbod zulks te doen zonder vergunning, verleend door een bij die maatregel aangewezen orgaan;
c
een verbod zulks te doen indien het toestel of de brandstof niet voldoet aan de bij de maatregel gestelde eisen;
d
een verbod zulks te doen indien het toestel niet behoort tot een type dat bij een keuring, verricht aan de hand van de bij of krachtens de maatregel daartoe vastgestelde voorschriften, is goedgekeurd;
e
een verbod een toestel, behorende tot een bij de maatregel aangewezen categorie, te gebruiken indien niet het bewijs kan worden overgelegd dat het binnen een bij de maatregel bepaalde voorafgaande termijn bij een keuring, verricht aan de hand van de bij of krachtens de maatregel daartoe vastgestelde voorschriften, is goedgekeurd;
f
een verbod een toestel dan wel een woning of ander gebouw te voorzien of te doen voorzien van een voor aanwending daarin bestemde brandstof, behorende tot een bij de maatregel aangewezen categorie;
g
een verbod een toestel of brandstof, behorende tot een bij de maatregel aangewezen categorie, te gebruiken op de bij de maatregel aangegeven plaatsen, op de bij de maatregel aangegeven wijze of onder de bij de maatregel aangegeven omstandigheden;
h
een verplichting voor de gebruiker van een toestel, behorende tot een bij de maatregel aangewezen categorie, de uitworp van verontreinigende stoffen uit dat toestel te meten op de bij of krachtens de maatregel aangegeven wijze;
i
een verplichting van het gebruik van een toestel of brandstof in de bij de maatregel bepaalde gevallen en op de bij de maatregel bepaalde wijze aangifte te doen.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •