Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet inzake de luchtverontreiniging

 

Artikel 59
1
Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald:
a
dat bij het van overheidswege verrichten van metingen en het uitvoeren van berekeningen ter bepaling van de luchtverontreiniging de bij de maatregel gestelde regelen moeten worden in acht genomen;
b
dat de bij de maatregel aangewezen colleges van burgemeester en wethouders, colleges van gedeputeerde staten, besturen van rechtspersoonlijkheid bezittende lichamen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Stb. 1950, K 120) of andere openbare lichamen gehouden zijn in hun gezagsgebied met inachtneming van de bij de maatregel gestelde regelen metingen als bedoeld onder a te verrichten of mede te werken aan zodanige metingen die van Rijkswege worden verricht;
c
wie verantwoordelijk is voor de onder a bedoelde metingen of berekeningen.
2
Regelen als bedoeld in het eerste lid, onder a en b, kunnen onder meer betrekking hebben op:
a
de dichtheid van het net van meetpunten;
b
de frequentie van de metingen;
c
de toe te passen meetmethoden;
d
het doen van weerkundige waarnemingen;
e
de verwerking en registratie van de uitkomsten van metingen;
f
de bij het uitvoeren van de berekeningen toe te passen methoden;
g
de terbeschikkingstelling van uitkomsten en de verstrekking van inlichtingen daaromtrent aan bij de maatregel aangewezen bestuursorganen.
3
De uitkomsten van de van Rijkswege verrichte metingen worden door Onze Minister, en de uitkomsten van de metingen, verricht op grond van het krachtens het eerste lid, onder b, bepaalde, worden door het bestuur van het lichaam dat die metingen heeft verricht, overeenkomstig bij algemene maatregel van bestuur gestelde regelen voor ieder bereikbaar gemaakt.
4
Onze Minister kan omtrent het krachtens de voorgaande leden geregelde onderwerp nadere regelen stellen.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •