Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet laden en lossen zeeschepen

 

Artikel 1
1
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt, tenzij daarin anders is bepaald, verstaan onder:
a
Onze Minister: Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;
b
SOLAS-verdrag: het op 1 november 1974 te Londen totstandgekomen Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (Trb. 1976, 157) en de bij dat verdrag behorende bindende protocollen, aanhangsels en bijlagen;
c
laden- en lossenrichtlijn of -verordening: richtlijn, onderscheidenlijk verordening, van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie die berust op artikel 80, tweede lid, van het EG-verdrag, betrekking heeft op de zeevaart en regels stelt over procedures, taken en verantwoordelijkheden voor, tijdens en na het laden of lossen van een schip, of over technische eisen, informatieverschaffing of de afhandeling van schade in verband met het laden of lossen;
d
gedelegeerde richtlijn of verordening: richtlijn of verordening van de Commissie van de Europese Gemeenschappen die berust op een laden- en lossenrichtlijn of -verordening;
e
vaste bulklading: vaste stortlading als bedoeld in voorschrift XII/1 van het SOLAS-verdrag, met uitzondering van graan;
f
bulkschip: een schip als bedoeld in voorschrift IX/1 van het SOLAS-verdrag en resolutie 6 van de SOLAS-Conferentie van 1997, waaronder wordt verstaan:
1
een schip geconstrueerd met enkel dek, top-zijtanks en hopper-zijtanks in de laadruimen, dat voornamelijk bestemd is voor het vervoer van vaste lading in bulk;
2
een ertsschip: een zeeschip met enkel dek, met twee langsschotten en een dubbele bodem in het gehele ladinggedeelte, dat bestemd is om uitsluitend in de middenruimten ertsladingen te vervoeren; of
3
een ?combination carrier? als bedoeld in voorschrift II-2/3 van het SOLAS-verdrag;
g
terminal: een vaste, drijvende of mobiele voorziening die is uitgerust voor het laden of lossen van vaste bulklading in of uit bulkschepen en die daarvoor wordt gebruikt;
h
terminalexploitant: de eigenaar van een terminal, of een andere organisatie of persoon aan wie de eigenaar de verantwoordelijkheid voor de laad- en losverrichtingen in de terminal voor een bepaald bulkschip heeft overgedragen;
i
kapitein: de gezagvoerder van een bulkschip of de scheepsofficier die door de gezagvoerder voor laad- of losverrichtingen is aangewezen;
j
ISO: Internationale Organisatie voor Standaardisatie;
k
laad- of losplan: het plan, bedoeld in artikel 9, eerste lid;
l
toezichthouder: degene die, tenzij anders is bepaald, krachtens artikel 15, eerste of tweede lid, is aangewezen, voorzover hij een taak uitoefent waarmee hij is belast;
m
klassenbureau: rechtspersoon die gemachtigd is om namens de vlaggenstaat onderzoeken te verrichten ten behoeve van de certificering van een schip;
n
inspecteur-generaal: inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat;
o
divisie Scheepvaart: divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat;
p
ambtenaar van de divisie Scheepvaart: een door de inspecteur-generaal aangewezen ambtenaar van de divisie Scheepvaart.
2
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt, tenzij daarin anders is bepaald, onder graan mede verstaan: tarwe, mais, haver, rogge, gerst, rijst, peulvruchten, zaden en hun bewerkte vormen, waarvan het gedrag gelijk is aan dat van graan in onbewerkte staat.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •