Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet maatschappelijke ondersteuning

 

Artikel 20
1
Onze Minister kan aan bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gemeenten een specifieke uitkering verstrekken ten behoeve van beleid op het terrein van openbare geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid.
2
Onze Minister kan aan bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gemeenten een specifieke uitkering verstrekken ten behoeve van beleid op het terrein van vrouwenopvang.
3
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld ten aanzien van:
a
het bedrag van de uitkering dan wel de wijze waarop dit bedrag wordt bepaald;
b
de aanvraag van een uitkering en de besluitvorming daarover;
c
de aan de verlening van een uitkering verbonden verplichtingen;
d
de vaststelling van de uitkering;
e
de intrekking of wijziging van de beschikking tot verlening en vaststelling van de uitkering;
f
de betaling, de terugvordering van de uitkering alsmede het verlenen van voorschotten op de uitkering.
4
Een gemeente waaraan een uitkering als bedoeld in het eerste of tweede lid wordt verstrekt en die financiƫle middelen verstrekt aan instellingen, draagt er zorg voor dat die instellingen overeenkomstig door Onze Minister bij ministeriƫle regeling te stellen regels hun werkzaamheden registreren en de geregistreerde gegevens verstrekken aan een door Onze Minister daartoe aangewezen instelling.
5
Een gemeente die een uitkering als bedoeld in het eerste of tweede lid ontvangt, overlegt over de besteding van die uitkering met de omringende gemeenten.
6
De door gemeenten ingevolge het eerste en tweede lid bekostigde voorzieningen op het terrein van maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid zijn toegankelijk voor iedereen die in Nederland woont.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •