Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet medezeggenschap onderwijs 1992

 

Artikel 19 Competentie commissie
1
Een commissie voor geschillen neemt kennis van de volgende geschillen:
a
op verzoek van het bevoegd gezag, indien het bevoegd gezag ten aanzien van een te nemen, na overleg al dan niet gewijzigd, besluit dat ingevolge de artikelen 6, 8 of 9 dan wel ingevolge de toepassing van artikel 15, tweede lid, instemming behoeft, de vereiste instemming niet heeft verworven en het bevoegd gezag zijn voorstel wenst te handhaven;
b
op verzoek van het bevoegd gezag of van de medezeggenschapsraad, indien het bevoegd gezag ten aanzien van de inhoud van het medezeggenschapsreglement voor zover aangegeven in artikel 15, eerste of derde lid, geheel of gedeeltelijk niet de vereiste instemming heeft verworven;
c
op verzoek van de medezeggenschapsraad, indien het bevoegd gezag een besluit heeft genomen waarover ingevolge artikel 7 dan wel ingevolge de toepassing van artikel 15, tweede lid, advies door de raad is uitgebracht, het bevoegd gezag daarbij het uitgebrachte advies niet of niet geheel volgt en de raad van oordeel is dat daardoor de belangen van de school of de belangen van de raad ernstig worden geschaad; en
d
op verzoek van het bevoegd gezag of van de medezeggenschapsraad, indien het bevoegd gezag en de raad van mening verschillen over de interpretatie van het bepaalde bij of krachtens deze wet dan wel het bepaalde in het medezeggenschapsreglement.
2
De commissie kan in haar reglement bepalen dat zij kennis neemt van andere geschillen tussen het bevoegd gezag en de raad dan bedoeld in het eerste lid. Artikel 20, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.
3
Een uitspraak van een commissie voor geschillen van openbare scholen wordt voor de toepassing van afdeling 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht gelijk gesteld met een uitspraak in administratief beroep.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •